EelcoKeij.nl

Bijzonder: test internetstemmen (niet voor echte verkiezingen) // Per volmacht stemmen, alsnog

Bijzonder!: test internetstemmen (simulatie, geen echt stemmen)
De regering die al vier jaren de Nederlanders in het buitenland zit te bashen, komt in haar nadagen met een zeer onverwacht gebaar: we gaan een testje internetstemmen doen. Let op: het gaat om een simulatie, dus geen echt internetstemmen voor de aankomende verkiezingen!

Velen van u kregen de afgelopen week deze mail in de inbox:

test_internetstemmen_okt16

Op het gebied van de belangen van Nederlanders in het buitenland is de staat van verdienste van dit kabinet niet al te best, mild gezegd. En nu kan deze test puur negatief strategisch zijn – namelijk alle eventuele potentiële digitale onveiligheid op een hoop gooien, de nadelen van het huidige stemmen veronachtzamen en daarmee de deur voor het aankomende decennium gesloten houden – maar evengoed geeft het ‘ons’, Nederlanders in het buitenland, de kans om opnieuw te laten zien met hoevelen we op verandering zitten te wachten.

Alleen daarom al zou ik hierbij de oproep willen doen om met deze internettest mee te doen en een email hiertoe te sturen naar testinternetstemmen@minbzk.nl (let op, let op: dit is dus geen echt internetstemmen, het is een simulatie – voor het echte stemmen moet u nog de gewone, ouderwetse procedure doorlopen!)

(!) Attentie: mogelijkheid om per volmacht te stemmen vanuit buitenland
Nu de registratietermijn voor de aankomende verkiezingen geopend is, wil ik iedereen graag wijzen op de mogelijkheid van de volmacht. Aan het stemmen per volmacht zitten namelijk 2 heel grote voordelen:

1) Aangezien het daadwerkelijke (fysieke) stemmen vanuit Nederland door de gemachtigde gebeurt en niet vanuit het buitenland, omzeil je het risicovolle proces van het (niet) ontvangen van het stembiljet thuis in het buitenland en het vervolgens weer (niet succesvol) opsturen naar een ambassade of Bureau Verkiezingen in Den Haag.

2) Aangezien de stem per volmacht tot op het laatste moment mag worden uitgebracht (sterker nog: die kán alleen maar op de verkiezingsdag zelf worden uitgebracht), kun je de Nederlandse campagne vanuit de media tot op het laatste moment meemaken en op basis daarvan op het allerlaatst nog van stem wijzigen.  Wanneer je zelf stemt vanuit het buitenland, gaat dit niet: velen zullen ruim een week vantevoren stemmen in de hoop dat de stem dan op tijd aankomt. Maar in de huidige tijd blijkt juist dat in de laatste week er nog van alles gebeurt in campagnetijd!

Hoe per volmacht te stemmen? (= iemand machtigen)
Zie hier hoe dat stap voor stap wordt uitgelegd. Uiteraard is er dan wel iemand in Nederland nodig die meewerkt en inderdaad de gevraagde stem uitbrengt. Een familielid, (oud-)collega, vriend, vriendin – kortom, iemand die u vertrouwt.

Al geregistreerd, van mening veranderd, toch per volmacht willen stemmen?
Nu kan het natuurlijk zijn dat u zich al geregistreerd heeft en al aangegeven heeft dat u de stempas naar uw woonplaats in het buitenland gestuurd wilt krijgen. Maar misschien denkt u nu: jeetje, vanuit mijn locatie is het toch prettiger om per volmacht te stemmen. Kan ik nog van mening veranderen?

Ja! Navraag bij Bureau Verkiezingen leert dat kiezers “in een later stadium kunnen kiezen om een volmacht af te geven. Zij dienen dan opnieuw een registratieverzoek in met de gegevens van de volmachtnemer. De volmachtnemer en de volmachtgever ondertekenen beiden het registratieformulier. Het briefstembewijs kan op dat moment al verzonden zijn (de eerste batch wordt begin januari verzonden). Deze wordt ongeldig gemaakt en daarmee kan dus niet meer gestemd worden.”

Graag geef ik deze overweging mee. Let op: een kiezer in Nederland mag maximaal 2 volmachten uitbrengen, samen met zijn/haar stem.

Verkiezingen: registratietermijn geopend! // Opinie artikel Volkskrant + DutchNews

Het mag geen toeval zijn dat onderstaand opinie artikel juist vandaag, 15 september, geplaatst is (en gisteren een vergelijkbaar artikel in DutchNews): per vandaag mogen Nederlanders in het buitenland zich registreren via www.stemmenvanuithetbuitenland.nl zodat ze op 15 maart 2017 ook echt mogen stemmen. Dus registreer vandaag nog aub!

Nu weet iedereen: het kan in verschillende fasen van het stemproces fout gaan. Bijvoorbeeld: stembiljetten die niet aankomen, te laat aankomen, of stembiljetten die nooit in Nederland worden ontvangen.

Daarom zou ik iedereen serieus willen vragen om naar de optie van volmacht te gaan kijken. Hierover later meer: eerst registreren!

vk1vk2vk3vk4

Want to become Dutch again?

Please find below the article I wrote, which was published today at DutchNews:

dutchnews1dutchnews2dutchnews3

Ingediend: aanmeldingsbrief Tweede Kamer-kandidatuur

tweede_kamer_leeg
Eergisteren werd het tijdsvak geopend waarbinnen geïnteresseerden zich bij D66 kunnen melden voor de aankomende Tweede Kamerlijst (sluitingsdatum: 19 september a.s, en de Tweede Kamerverkiezingen zelf: 15 maart 2017.). Eergisteren heb ik mijn aanmeldingsbrief ingediend, met daarin o.m. de volgende passage:

            “De gemengde culturele achtergrond van de naar schatting 800.000 tot 1,2 miljoen Nederlanders in buitenland zie ik als een verrijking, en van economisch belang voor Nederland zelf. Al jarenlang zet ik me actief voor hen in, en hun problemen liegen er niet om: voogdijproblemen na internationale scheiding, aanhoudend verbod op dubbele nationaliteit, tweederangs stemmen vanuit het buitenland, (on)bereikbaarheid van consulaten en ambassades, wegvallen van subsidie voor Nederlands onderwijs en ga zo maar door. In Nederland wordt te weinig gezien dat het echt om mensen gaat.”

Naast dit ‘buitenland’-gedeelte ga ik natuurlijk ook in op m’n expertise (ontwikkelingssamenwerking, fondsenwerving) en m’n regio-roots: Gelderland en Brabant. Vaak onderschatte en onderbelichte provincies, zeker vanuit het Haagse!

Hoe nu verder? Wel, hopelijk mag ik mijn kandidaatstelling later dit jaar mondeling toelichten:

        “Het lijstadvies wordt opgesteld onder leiding van de partijvoorzitter en de lijsttrekker met ondersteuning van de permanente talentencommissie (3-24 oktober). De Lijstadvies Commissie (LAC) zal 75 gesprekskandidaten uitnodigen voor een gesprek.” (informatie van D66)

Begin september zal ik met meer informatie komen over o.a. registratie vanuit het buitenland en een verzoek aan u om mijn kandidatuur te ondersteunen. Voor degenen die nu van de vakantie aan het genieten zijn: fijne zomerdagen!

Email: ejkeij -at- gmail . com
Twitter: EelcoKeij

ambassade-gesloten

Nieuw Nederlands ambassadebeleid

VVD/PvdA-regering kotst NLer in buitenland opnieuw uit

De afgelopen weken speelden twee zaken die vorige week gelijktijdig een stemming-in-mineur-einde kende voor de Nederlanders in het buitenland. Opnieuw, ik kan het niet anders verwoorden, kotst de huidige VVD/PvdA-regering de Nederlander in het buitenland met kracht uit. Want waar ging het deze keer over?

1. Wetsvoorstel over Nederlanderschap/naturalisatie
Al in april 2014 schreef ik over dit onzalige wetsvoorstel. Concreet: omdat het volgens onze ivoren-toren-regering zo het “gevoelen” is in de maatschappij, wordt de naturalisatietermijn om Nederlander te worden opgehoogd van 5 naar 7 jaar. Mag u vanavond uw buitenlandse partner vertellen. Over arbitraire naturalisatietermijnen gesproken.
Daarnaast: wil uw buitenlandse partner Nederlander/se worden, dan mag dat nooit meer vanuit het buitenland. Nee, dan moet u eerst verhuizen naar Nederland, alles achterlaten, uw kinderen meesleuren uit de plaatselijke jeugd en braaf eerst met de scanner in de lokale Albert Heijn leren omgaan.
Is dit wetsvoorstel nu wet? Nee, het moet ook nog door de Eerste Kamer; wellicht dat het daar nog gestuit kan worden: PvdA en VVD hebben daar immers geen meerderheid.

2. Rapport Nationale Ombudsman en onvrijwillig verlies Nederlanderschap
De conclusies van de Nationale Ombudsman in zijn recente rapport waren duidelijk: Nederlanders in het buitenland worden geconfronteerd met een te rigide en te ingewikkelde Nederlandse wetgeving rondom nationaliteit. Zelfs ambassademedewerkers maken fouten bij de toepassing ervan, zij het onbedoeld. De meest bekende zaak hierover is die van Carla Brienen. Het wetsvoorstel onder punt 1) gaf daarmee een goede gelegenheid voor CDA, GroenLinks en D66 om amendementen in te dienen die juist hier een punt van zouden maken. En wat antwoordt de Staatssecretaris doodleuk?

         “Het streven naar een enkelvoudige nationaliteit is een belangrijk uitgangspunt in de regels omtrent verkrijging en verlies van het Nederlanderschap. Het verlies van het Nederlanderschap bij het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit is sinds jaar en dag onderdeel van het Nederlandse nationaliteitsrecht. Er is wel discussie over de wenselijkheid van deze regeling, maar niet zodanig dat er naar mijn oordeel sprake is van rechtsonduidelijkheid, die een vorm van herstelregeling zou vergen om het verlies van het Nederlanderschap op deze grond ongedaan te maken.”

verlies_NLse_nationaliteit

Die gaatjesmakers blijven nog wel even bestaan

 

Er is één ienie-mienie klein lichtpuntje, alhoewel zeer beperkt in omvang en tijd: Nederlanders die hun Nederlanderschap tussen 1 april 2013 en de (toekomstige) datum van inwerkingtreding van deze wetswijziging hebben verloren op basis van het – in mijn eigen woorden – meer dan 10 jaar niet verlengen van het paspoort (woonachtig buiten de EU), waardoor het Nederlanderschap stilzwijgend is ingetrokken, kunnen gedurende een periode van 1 jaar na inwerkingtreding van deze wet een beroep doen op een “herstelregeling” . De Staatssecretaris:

         “Hoewel ik het primair als een eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders zie om de wet te kennen en hier terdege rekening mee te houden in hun handelen, en er ook de nodige inspanningen vanuit de overheid zijn verricht om Nederlanders hierover te informeren, kan ik me gelet op de bovengeschetste rechtsontwikkeling voorstellen dat er bij sommigen onduidelijkheid kan zijn ontstaan over deze specifieke verliesgrond.”

Ik zou bíjna zeggen: doe dan niets. Want de regering pakt hier heel opportunistisch een héél klein plukje Nederlanders in het buitenland, verbindt er verschillende voorwaarden aan, geeft hen een “herstelmogelijkheid” die maar één jaar geldt en waarvan ongetwijfeld niemand ooit actief van op de hoogte zal worden gebracht, om vervolgens het naar de buitenwacht en de pers in algehele termen als een “herstelregeling” te presenteren. Dit is zó goedkoop dat het aan het banale grenst.

Zoals een vriend van me deze week al zei: “Je rechterarm is er door de metro afgerukt en de Staatssecretaris komt aanzetten met een pleister. Amen to that.

 

Kamervragen ingediend over rapport Nationale Ombudsman… door PvdA??

De verkiezingen zijn duidelijk in aantocht. Waar regeringspartij PvdA zich vorig jaar nog luid en duidelijk verzette tegen dubbele nationaliteit met de quote —

“Het tegengaan van een dubbele nationaliteit is voor dit kabinet een belangrijk uitgangspunt van beleid.”

wordt het nu door diezélfde partij opportuun geacht om vreselijk bezorgd te zijn over het recente rapport van de Nationale Ombudsman, waarin de Ombudsman duidelijk maakt dat al veel te lang veel te veel Nederlanders in het buitenland tegen hun zin hun Nederlanderschap hebben verloren – en dat daar iets aan gedaan moet worden.

Dus wat doen ze bij de PvdA? Ze dienen Kamervragen in! (Zie hieronder voor alle vragen op een rij.) Mooie publiciteit, en zeg nou zelf, éigenlijk zijn de verkiezingen allang begonnen. Natuurlijk, de vragen zijn op zich prima, en ik ben benieuwd wat de eigen leiding daar op gaat zeggen. Maar meneer de parlementariër, beste heer Servaes, die niet bij mijn presentatie langs wilde komen over juist dit punt (in Nieuwspoort nota bene, 2014) – het bijvoorbeeld indienen van deze vragen met een andere partij zoals D66 die zich hier al wel langer om bekommert, zou e.e.a. minder ongeloofwaardig hebben gemaakt.

hypocrit

Eén partij, meerdere gezichten


1.      Bent u bekend met het bericht ‘Ombudsman: Expats moeten weer Nederlander kunnen worden’  en het bijbehorende Rapport Verlies Nederlanderschap van de Nationale Ombudsman?

2.      Deelt u de mening van de Nationale Ombudsman dat een onbewust verlies van de Nederlandse nationaliteit altijd ongewenst is en voorkomen moet worden? Zo nee, waarom niet?

3.      Deelt u de mening van de Nationale Ombudsman dat de Nederlandse overheid tekortgeschoten is in het actief, adequaat en tijdig informeren van burgers over de mogelijkheid van het verlies van de Nederlandse nationaliteit? Zo nee, waarom niet?

4.      Wat is uw reactie op de aanbevelingen uit het rapport aangaande de gebrekkige informatieverstrekking vanuit de Nederlandse overheid, te weten het zorgen voor goede algemene voorlichting over de nationaliteitswetgeving in binnen- en buitenland en het zorgen voor actieve en gerichte informatieverstrekking aan de mensen die het specifiek aangaat? Bent u bereid om deze aanbevelingen om te zetten in beleid? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5.      Wat is uw reactie op de conclusie van de Nationale Ombudsman dat de Nederlandse nationaliteitswetgeving vanuit het perspectief van de burger te complex is?

6.       Wat is uw reactie op de principiële vraag of de Nederlandse nationaliteitswetgeving, met name artikel 15 lid 1 onder c RWN, wel in lijn is het met Europees Nationaliteitsverdrag?

7.      Bent u bereid om te bekijken of de Nederlandse nationaliteitswetgeving kan worden aangepast op basis van de conclusies uit het rapport van de Nationale Ombudsman?

8.      Wat is uw reactie op de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman dat voorkomen moet worden dat mensen onevenredige inspanningen moeten doen om hun Nederlanderschap te behouden en dat een mogelijkheid tot herstel moet worden geboden aan mensen die onbedoeld en onbewust hun Nederlanderschap zijn verloren, bijvoorbeeld via een spijtoptantenregeling? Bent u bereid om deze aanbevelingen om te zetten in beleid? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Artikel oud-hoogleraar Ulli d’Oliveira over rapport Nationale Ombudsman

Degene dit blog al een tijdje volgt, weet dat het niet toestaan van dubbele nationaliteit door de Nederlandse regering een ‘dingetje’ is voor Nederlanders in het buitenland – en dat heel, heel veel Nederlanders in de afgelopen decennia ongewild hun Nederlandse nationaliteit hebben verloren.

Naast dit blog laat Prof. Ulli d’Oliveira (oud-hoogleraar migratierecht) met enige regelmaat van zich horen, zoals ook in onderstaand artikel over het rapport van de Nationale Ombudsman dat vorige week in De Volkskrant verscheen.

Artikel_Oliveira(1)Artikel_Oliveira(2)

Wat de regering ook zal doen, de wrange conclusie kan niet anders zijn dat voor een bepaalde generatie (oud)landgenoten een wetswijziging, mocht die ooit komen, te laat zal zijn. De mevrouw die me een paar jaar geleden vanuit Canada mailde met het verzoek om ‘slechts als Nederlandse te mogen sterven’, is hier waarschijnlijk een treurig voorbeeld van.

Update rapport Ombudsman: Commentaar NRC

Vandaag in het NRC, commentaar van de krant zelf op het rapport van de Ombudsman over het verlies van Nederlanderschap:

NRC_commentaar12mei16.jpg

(!) Rapport Ombudsman uit: in de bres voor ex-Nederlanders!

Vorig jaar juli schreef ik:

“voor ex-Nederlanders dient op case-by-case basis een beslissing te worden genomen over teruggave van het Nederlanderschap; hiervoor moet een apart loket bij de overheid worden geopend.”

Vandaag schrijft de Nationale Ombudsman in het nieuwe Rapport Verlies Nederlanderschap:

“Voor de mensen die het Nederlanderschap inmiddels al tegen hun wil verloren zijn, zou de overheid kunnen overwegen om een uitweg te bieden. Zorg er voor dat mensen bij wie dit is gebeurd een mogelijkheid van herstel krijgen.
(…) …opening van een speciaal loket voor (oud-)Nederlanders (…)
Het instellen van een spijtoptantenregeling voor mensen die onbedoeld en onbewust hun Nederlanderschap zijn verloren.”

Daarnaast de volgende interessante quotes:

“Onbewust verlies is ongewenst en niet proportioneel.”

“Veel mensen hadden dezelfde ervaring en raakten hun Nederlanderschap kwijt zonder het te weten en tegen hun wil. Dit komt doordat de informatieverstrekking door de overheid op dit punt tekort schiet.”

 

“De Nationale ombudsman concludeert dat de nationaliteitswetgeving, gezien vanuit het perspectief van de burger door alle wijzigingen en overgangsbepalingen (te) complex is geworden. De burger wordt door de overheid geacht de wet te kennen. Maar uit het onderzoek blijkt dat de overheid diezelfde wet in sommige gevallen ook niet kent of verkeerd toepast. Hoe kan dit dan vanuit het perspectief van de burger van hem verwacht worden? Hiermee komt ook de vraag in beeld of de wetgeving wel behoorlijk is vanuit het oogpunt van rechtszekerheid.”


Het AD schreef er vandaag het volgende artikel over:

AD_Mei(1)AD_mei(2)Screen Shot 2016-05-10 at 15.09.10

Het gehele rapport is hier te downloaden. Reacties, reacties, reacties graag!

 

Update:Vers van de pers, Commentaar van NRC:

 

Aan regeringspartijen PvdA en VVD: wat gaan jullie nu doen?

 

 

 

 

Aan de overheid: update over NLers in Ecuador

Hallo Nederlandse overheid, ze hebben de aardbeving overleefd hoor!

Via dit bericht wil ik de Nederlandse overheid in Ecuador en Den Haag laten weten dat de Nederlanders ter plaatse de recentelijke aardbeving van 7,8 op de schaal van Richer hebben overleefd. Het gaat relatief goed met hen. Ook hun familieleden en vrienden zijn gelukkig ongedeerd gebleven. Wel hebben sommigen hun huis of bedrijfje verloren. Evenwel zijn ze verontwaardigd dat de Nederlandse ambassade in Peru, die ook verantwoordelijk is voor Ecuador en Bolivia, schitterde door afwezigheid in deze tijd van acute nood. Ook van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat nu juist een het registratiesysteem “Kompas” had ingevoerd om in dit soort situaties adequaat te kunnen reageren, hebben ze niets vernomen. Alleen de honorair consuls in Guayaquil en Quito hebben hun uiterste best gedaan om contact te zoeken en om na te gaan of iedereen in orde was. Hun actieradius is echter beperkt, overigens volledig buiten hun schuld: de emaillijsten die zij tot hun beschikking hebben, blijken niet compleet en actueel te zijn.

In een facebook groep van Nederlanders in Ecuador zijn veel afkeurende geluiden te horen. “Geregistreerd bij de Ambassade in Lima als Nederlander wonende in Ecuador ben ik ongelooflijk verbaasd en ergens ook boos dat er niet eens geprobeerd wordt om contact te zoeken met Nederlanders in Ecuador tijdens een hele heftige aardbeving met vele doden, gewonden en vermisten.”, schrijft iemand. “Weet iemand waar je je zou moeten melden? Ik sta ingeschreven in het online systeem van buitenlandse zaken maar heb via die weg niets gehoord.”, zegt een ander.

bel voor hulp vanuit buitenland

Ook vanuit het buitenland?

Juist bij natuurrampen als aardbevingen zou je verwachten dat de ambassade direct in actie komt, maar niets van dat alles. Ook op de website en facebookpagina van de ambassade valt niets te lezen over een aardbeving of bijvoorbeeld over wat Nederlanders kunnen doen als zij getroffen zijn. Wel worden er nieuwe berichten geplaatst over bijvoorbeeld een bezoek van Cees Nooteboom aan Lima. Het doet een beetje cynisch aan allemaal. Al jaren zet ik me in voor de belangen van Nederlanders buiten Nederland, waar ze ook wonen. En al jaren houdt de Nederlandse overheid zich doof en blind voor deze 700.000 tot 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland. Actieve tegenwerking lijkt eerder hun deel: ze worden geconfronteerd met sluitende of krimpende consulaten, een denigrerend visumregime, een tweederangs stemsysteem voor Nederlandse verkiezingen, het afpakken van het Nederlanderschap als ze niet uitkijken en het wegbezuinigen van Nederlands onderwijs voor hun kinderen. Bijzonder, nu macro-economisch gezien juist deze grote groep Nederlanders voor een sterke economische impuls voor Nederland zorgt. Maar zelfs waar het dus de veiligheid betreft van mede-Nederlanders in het buitenland laat de Staat der Nederlanden haar burgers in de steek.

Minister-President Rutte, misschien kunt u tijdens uw eerstvolgende persconferentie tegenover uw landgenoten in Ecuador bevestigen dat u dit bericht heeft ontvangen?

Berichtnavigatie