EelcoKeij.nl

Gastcolumn: Naturalisatie vanuit het buitenland & opstapeling van onzekerheden

Af en toe vraag ik bepaalde experts een stukje te schrijven over thema’s die interessant zijn voor Nederlanders in het buitenland (en hun wellicht buitenlandse partners). Het afgelopen jaar is me opnieuw duidelijk geworden dat lang niet iedereen op de hoogte is van het fenomeen “naturalisatie vanuit het buitenland”, noch van de op handen zijnde veranderingen (negatieve veranderingen, maar met dit kabinet mag dat onderhand geen verrassing meer zijn).

Voor degenen die vanuit het buitenland willen naturaliseren, komt het vereiste van de kennis van de Nederlandse taal om de hoek kijken. Een trainer en expert hierin is Ad Appel, en hieronder beschrijft hij in het kort wat de meest belangrijke aankomende veranderingen zijn. Klein voorproefje: zie alvast dit recente artikel.

==================================================================

Nederlander worden in het buitenland, of: hoe de Dienst Uitvoering Onderwijs met vierkante wielen gaat rijden

Buitenlandse partners van Nederlanders kunnen binnenkort geen Nederlander meer worden terwijl zij in het buitenland verblijven. Zij zullen dan eerst in hun eigen land een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) moeten aanvragen. Soms moeten zij daarvoor dan eerst terug moeten emigreren naar hun oorspronkelijke land. Vervolgens kan het zo zijn dat zij dan vele maanden van hun Nederlandse gezin zullen zijn afgesneden.

Er zijn heel wat Nederlanders die ergens buiten de grenzen van ons kikkerlandje hun geld verdienen. Zij zijn uitgezonden door Shell, Heerema, Boskalis, Philips of ING. Hun loopbaan voltrekt zich vaak vele jaren in diverse landen, waarlangs zij als moderne nomaden reizen. Het gebeurt dan misschien dat zij iemand tegen het mooie lijf lopen en dat zij daaraan blijven hangen. Huwelijk, kinderen en na een paar jaar misschien een verhuizing van Brazilië naar Singapore en vandaar naar New York. Wie zal het zeggen. Onze mooie grote bedrijven zijn multinationaal toch? En de gewaardeerde medewerkers zijn wereldburgers.

De buitenlandse partners van deze overzeese medelanders kunnen nu nog een Nederlands paspoort aanvragen als zij langer dan drie jaar samenwonen en getrouwd zijn met de Nederlander. Zij moeten dan in een land wonen dat niet hun eigen land is. Voorwaarde is verder dat de buitenlandse partner een inburgeringsdiploma behaalt. Zo is het in december 2014, maar januari 2015 is heel dichtbij – en het is de bedoeling dat de situatie dan gaat veranderen.

De mogelijkheid tot naturaliseren vanuit het buitenland is bijna voorbij. Een wetsvoorstel ligt al langere tijd op een stapeltje. Bedoeling was dat het op 1 januari 2015 zou zijn aangenomen, maar dat lijkt een beetje vertraging op te lopen. Het inburgeringsexamen dat gekoppeld is aan deze naturalisatie-procedure is echter ‘over de datum’. Tussen de wet en de werkelijkheid ligt er zeker na 1 januari 2015 ergens iets van een praktisch bezwaar.

Het inburgeringsexamen bestaat voor deze groep kandidaten uit drie delen. Eén deel (Kennis van de Nederlandse samenleving) kan nog een half jaar mee (wordt herzien op 1 juli 2015) , een tweede deel (spreekvaardigheid) is per 1 november 2014 aangepast en kan om technische redenen uitsluitend in Nederland afgelegd worden en het derde deel (Elektronisch Praktijk Examen) verdwijnt totaal van het toneel per 1 januari 2015.

Het examen kon tot 1 november 2014 ook worden afgenomen op diplomatieke posten waar deze mensen wonen. Maar vanwege technische veranderingen bij de afname van het examen lukt dat niet meer. En gaat dat waarschijnlijk ook niet meer lukken in de toekomst. Dat deel, spreekvaardigheid, wordt afgenomen via een internetverbinding. Maar het lukt niet om een stabiele verbinding tot stand te brengen waarop men permanent wereldwijd kan vertrouwen. Vandaar dat de kandidaten momenteel Nederland moeten aanvliegen om gebruik te kunnen maken van deze voorziening.

Dan het probleem van het Elektronisch Praktijkexamen: deze toets kan/mag niet meer worden afgenomen per 1 januari 2015. De toets wordt formeel afgeschaft. Ook voor inburgeraars die in Nederland wonen. Ik belde deze week nog maar eens naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die daar over gaat. Wat gaat er met deze kandidaten voor naturalisatie vanuit het buitenland gebeuren vanaf 1 januari 2015? DUO weet het niet. Zij moeten, zoals het nu lijkt, wel het inburgeringsexamen afnemen, maar zij hebben geen idee hoe dat examen eruit moet zien. “Zo gauw er nieuws is, leest u dat op onze website”.

De wet zal ‘zo snel mogelijk’ aangepast worden. Totdat het voorliggende wetsvoorstel zal zijn aangenomen, moet DUO even vooruit zien te komen met vierkante wielen. Zij moeten een examen afnemen dat voor een deel niet meer bestaat.

Het is maar te hopen dat er niet te veel kandidaten gaan opduiken die nog even willen instappen in het hobbelende rijtuigje. Dat zou heel veel praktische problemen met zich mee kunnen brengen.

Ad Appel, 5 december 2014

==================================================================

Beantwoording Kamervragen AOW // Presentaties dubbele nationaliteit in Brazilië, Chile

Beantwoording Kamervragen AOW
Sneller dan verwacht zijn de antwoorden van de Staatssecretaris op de ingediende Kamervragen inzake de AOW van Nederlanders in het buitenland binnengekomen. Zie hier voor het pdf file voor alle antwoorden. Met dank aan Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg voor het oppakken van dit langlopende thema.

De zaak is hiermee allerminst afgedaan. Het blijft bijvoorbeeld onduidelijk waarom Costa Rica bijvoorbeeld het verdrag nooit heeft geratificeerd, en het feit dat voor de staatssecretaris “de baten van het sluiten van een verdrag en het implementeren van de daarin gemaakte afspraken in termen van verbeterde rechtmatigheid dikwijls niet opwegen tegen de daarmee gemoeide kosten” kan nou niet echt als een begripvolle duiding van de positie van Nederlandse AOW’ers in het buitenland worden gezien – afgezien nog van het feit dat Nederlanders in het buitenland wel degelijk van meerwaarde zijn voor Nederland zelf. Voorzover ik heb begrepen zal er in ieder geval nog verdere navraag over Costa Rica gedaan worden, alsmede over andere niet-verdragslanden met aanzienlijke aantallen Nederlanders, zoals onder meer Brazilië, China, Colombia, Maleisië, en Singapore. De vraag is echter of de PvdA-Staatssecretaris er zin in heeft om zoveel uitzoekwerk te (laten) verrichten gezien “de daarmee gemoeide kosten”. Wordt hopelijk vervolgd.

Presentaties dubbele nationaliteit in Brazilië en Chile
In het kader van de manifestentour & dubbele nationaliteit is na Azië, het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika nu Zuid-Amerika aan de beurt: volgende week zal ik presentaties geven in Rio de Janeiro, Sao Paulo en Santiago (zie details hieronder). Vragen die aan bod zullen komen zijn onder meer:

* Waarom is Nederland nog een van de weinige landen in Europa die dubbele nationaliteit voor u niet toestaat?
* Waarom wordt er niet meer geïnvesteerd in Nederlands onderwijs in het buitenland?
* Waarom kunt u vanuit het buitenland geen DigiD aanvragen?
* Waarom worden consulaten wereldwijd steeds minder goed bereikbaar?

De data/tijdstippen zijn als volgt:
1) Rio de Janeiro, maandag 10 november, Rua da Quitanda, 86, 2e verdieping, 18.00u-19.00u (met dank aan de Nederlandse Vereniging te Rio, zie aankondiging hier)
2) Sao Paulo, woensdag 12 november, GEWIJZIGDE LOCATIE:  O’Malleys op Alameda Itu 1529 (http://www.omalleysbar.net/),19.00u (met dank aan de Nederlandse Vereniging te Sao Paulo – zie ook hun Facebookpagina voor de aankondiging)
3) Santiago (Chile), donderdag 13 november, Flannery’s (2e verdieping), 18.00u-20.00u (met dank aan de Nederlandse Vereniging te Santiago)
Over de aankomende modernisering inkrimping van de consulaire diensten wereldwijd heb ik pasgeleden verdere vragen gesteld die voor u wellicht relevant zijn. Niet te lang erna kwam de ambassade in Washington via Den Haag met de volgende antwoorden:

1) Waaruit precies bestaan de biometrische gegevens in het paspoort? (enkel vingerafdruk, vingerafdrukken?)
Antwoord: De biometrische gegevens van de paspoorthouder bestaan uit de gegevens die bij de aanvraag door het biometrie-station zijn opgenomen, d.w.z. de foto, de handtekening en 2 vingerafdrukken. De chip van een NIK bevat geen vingerafdrukken.

2) Zijn er andere redenen dan de biometrische gegevens waarvoor de aanvrager in persoon bij het consulaat moet verschijnen voor verlenging van het paspoort?
Antwoord: Om de identiteit , nationaliteit en de verblijfstitel van de aanvrager door de aanvraagautoriteit te laten vaststellen eist de Paspoortwet dat de aanvrager van een reisdocument in persoon aan het loket verschijnt. Bij een paspoortaanvraag worden tevens de vingerafdrukken van de aanvrager opgenomen.

3) Waarom moeten biometrische gegevens telkens opnieuw worden afgenomen bij verlenging van het paspoort?
Antwoord: Het actualiseren van de biometrische gegevens bij een reisdocumentaanvraag is nodig omdat deze gedurende de geldigheidstermijn door het vorderen van de leeftijd wijzigen, inclusief slijtage van vingerprofiel van de paspoortaanvrager.  

4) In enkele gevallen is bekend dat een “mobiele diplomaat” langskomt om biometrische gegevens bij Nederlanders af te nemen. In welke landen/regio’s gebeurt dit momenteel precies, en welke veranderingen/uitbreidingen staan hiervoor gepland voor Nederlanders wereldwijd?
Antwoord: Vanaf januari 2015 is elke beroepspost uitgerust met een zogenaamd mobiel biometrie-station om vingerafdrukken van de paspoortaanvrager op te nemen. De uitvoeringsregeling geeft aan onder welke voorwaarden dit station buiten de kanselarij mag worden ingezet. De aanvraagautoriteit bepaalt of het mobiele station wordt ingezet.

5) Waarom moeten Nederlanders in het buitenland die op Schiphol (of elders in Nederland) hun paspoort verlengen, toch het ‘buitenlandse’ (hogere!) tarief betalen voor de verlenging?
Antwoord: Voor de uitgifte van Nederlandse reisdocumenten aan niet-ingezetenen geldt een kostendekkend tarief. Bij de aangewezen Nederlandse grensgemeentes is dit tarief € 30 (ook Schiphol) lager dan het vigerende tarief bij de Nederlandse aanvraaglocaties in het buitenland.

** Heeft u vragen of reacties? Graag via Twitter of via ejkeij -at- gmail.com **

PS: het commissie-debat over de proef met internetstemmen is verschoven van 4 november naar 13 november a.s. Binnenkort meer!

Kamervragen AOW / proef internetstemmen? / “Modernisering” postennetwerk diplomatie

Kamervragen AOW Nederlanders in het buitenland
Al eerder had ik melding gemaakt van “pensionado-perikelen” na herhaalde berichten vanuit verschillende landen. Deze verhalen hebben ook de Tweede Kamer bereikt. Afgelopen maandag heeft – na input van Nederlanders in het buitenland, o.a. vanuit Costa Rica – Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) de volgende Kamervragen aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld:

Vraag 1
Hoeveel Nederlanders ontvangen een AOW-uitkering in het buitenland? Kunt u dit uitsplitsen naar land?

Vraag 2
Met hoeveel en met welke landen heeft Nederland een verdrag gesloten over toezicht ten behoeve van het samenwooncriterium in de Algemene Ouderdomswet (AOW)? Kunt u aangeven hoeveel Nederlanders een AOW-uitkering ontvangen in een land waarmee Nederland een verdrag heeft, en hoeveel Nederlanders in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft? Kunt u dit uitsplitsen naar land?

Vraag 3
Hoe controleert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op bijvoorbeeld overlijden in landen waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten?

Vraag 4
Deelt u de mening dat Nederland met zoveel mogelijk landen een verdrag zou moeten sluiten, zodat Nederlanders die in het buitenland verblijven aanspraak kunnen maken op de AOW-hoogte waar ze recht op hebben en niet worden ‘gekort’ op de uitkeringshoogte omdat de SVB niet kan controleren op het samenwooncriterium?

Vraag 5
Kunt u aangeven met hoeveel landen thans onderhandelingen worden gevoerd over een verdrag, met hoeveel landen in het verleden onderhandelingen zijn gevoerd die niet hebben geleid tot een verdrag, danwel met hoeveel landen een gesloten verdrag is opgezegd?

Vraag 6
Klopt het dat de onderhandelingen met Costa Rica over een verdrag zijn gestaakt? Zo ja, waarom? Bent u voornemens de onderhandelingen met Costa Rica te hervatten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Zodra de antwoorden op deze Kamervragen binnen zijn, verschijnen ze uiteraard integraal op deze site. Aan Nederlandse Verenigingen in het buitenland het vriendelijke verzoek de Nederlanders ter plaatse van deze vragen op de hoogte te stellen!


Internetstemmen?

Vorige maand heeft Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) – ondanks een negatief adviserend rapport van consultancybureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) – besloten om toch een proef met internetstemmen te doen. Wanneer? Nog onduidelijk: voor het ‘volgende Algemeen Overleg’ (AO) komt de Minister met verdere toelichting en uitwerking. Dit AO staat inmiddels gepland en wel voor 4 november a.s. (zie laatste agendapunt). Overigens is 19 september jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een keurige evaluatie van de stemprocedure (en resultaten) van afgelopen mei (Europees Parlement): zie hier voor die brief & tabellengesmul. Meer info na de 4e november.

Bijzonder is dat deze proef is toegezegd op navraag van de VVD (wél goed gedaan natuurlijk) – want dat is juist die partij die zo tegen dubbele nationaliteit is. Bent u VVD’er, schrijft u dan aub uw eigen partij aan waarom dit toch zo’n eng verhaal blijft voor uw vertegenwoordigers in Den Haag. Dan hoeft u het ook niet van mij te horen wat ik telkens in de wandelgangen verneem: namelijk dat ze electoraal bang zijn voor Geert Wilders z’n PVV (beginnen over dubbele nationaliteit gaat onvermijdelijk ook over de discussie rondom andere groepen in Nederland met een dubbel paspoort, en dat kan stemmen kosten), en dat ze bang zijn dat u, Nederlander in het buitenland, op hoge leeftijd alsnog met grote gezondheidsklachten naar Nederland vliegt en u zich op exorbitante kosten van de hardwerkende Nederlander medisch laat verzorgen.

Of blijft u toch liever bij uw echtgeno(o)t(e)/partner/kinderen/kleinkinderen in ‘uw’ buitenland wonen ondanks medische tegenslagen? Dat wordt in Den Haag namelijk niet altijd geloofd.

“Modernisering” postennetwerk diplomatie
Over de verschraling inkrimping uitkleding sorry modernisering van het diplomatieke postennetwerk heb ik pasgeleden nog geschreven. Niet zozeer hoofdzakelijk uit medelijden met diplomaten maar omdat u, Nederlander in het buitenland, in de nabije toekomst lastiger met ‘uw’ consulaat in contact kan komen. Met name waar het formele documenten betreft waar uw fysieke komst vereist is (denk aan paspoorten, zeker ook bij kinderen iedere 5 jaar) gaat dit u mogelijk heel veel reistijd en -geld kosten.

Ter herinnering zij vermeld dat op woensdag 15 november a.s. hierover een AO in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Volgende week woensdag 15 oktober heeft de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken een gesprek met de opstellers (letterlijk “Groep van Wijzen” genoemd) van het “Slotrapport Adviescommissie Modernisering Diplomatie” – opstellers die mijns inziens de positie van de Nederlanders in het buitenland helaas totaal genegeerd hebben:

Gesprek adviescie Modernisering Diplomatie 15 okt a.s
Afgelopen week was Minister van Financiën dhr. Jeroen Dijsselbloem (PvdA) in New York. Op de vraag wat hij nu van de aanstaande inkrimping van het diplomatieke postennetwerk vond (immers een PvdA-VVD besluit) kwam niet veel meer dan dat er ‘harde keuzes gemaakt moesten worden’ en dat er ‘vanuit Buitenlandse Zaken druk werd uitgeoefend’. Kortom, daar zit de verandering niet in – en wellicht ook niet het volledige begrip (in letterlijke zin) voor de zaak vanuit het perspectief van de Nederlanders in het buitenland en de Nederlandse economie. Hier geldt een vergelijkbare redenering als voor de VVD’ers in het topic hierboven: bent u PvdA’er? Schrijf dan uw fractie aan aub!

Over Australië, uitburgering en inkrimping consulaire diensten

Net voor m’n vertrek naar Australië vorige week ontving ik meerdere emails met nagenoeg dezelfde brandbrief, allemaal van Nederlanders in Zuid-Australië. Wat was het geval? De brief zegt onder meer:

“Kort geleden werden wij geïnformeerd over de plannen om de dienstverlening van het Nederlandse Honorair Consulaat in Adelaide aan te passen. Gezien de geografische ligging van de staat in het algemeen en haar hoofdstad Adelaide in het bijzonder, is de Nederlandse gemeenschap in Zuid-Australië van mening dat een dergelijk besluit niet in het voordeel is van die mensen die behoefte hebben aan de dienstverlening van het Nederlandse Consulaat.

[…]

Zuid-Australië is de thuisbasis van een gevarieerde Nederlandse gemeenschap die bestaat uit individuen met vele professionele en sociaal-economische achtergronden, variërend van na-oorlogse emigranten tot meer recentelijke golven van emigranten en expats. Ongeveer 20.000 mensen in Zuid-Australië zijn geïdentificeerd als Nederlander of zijn van Nederlandse afkomst.

[…]

De ondertekenaars van deze petitie zijn zeer bezorgd en verwachten dat de gevolgen van een eventuele sluiting of aanpassing van de dienstverlening van het Honorair Consulaat enorm afbreuk zullen doen aan de huidige en in het verleden behaalde resultaten op het gebied van economische zaken en cultuur en vrezen voor de toekomstige kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de bewoners in Zuid-Australië.”

De brief werd, zo kon ik zien, o.a. ook aan de Minister van Buitenlandse Zaken en enkele andere ministers gestuurd. Een vergelijkbare petitie inzake het consulaat in Perth (West-Australië) heeft veel handtekeningen ontvangen: zie hier voor de gehele (namen)lijst!

Het probleem van West/Zuid-Australië staat niet op zichzelf: het gaat om 37 honorair consulaten in maar liefst 12 verschillende landen. Geïnspireerd door de brief schreef ik er een opinie-artikel over, dat afgelopen weekend (zaterdag 20 september) in het NRC werd geplaatst. Wat mij betreft heeft het huidige kabinet geen enkel benul van het wel en wee van de Nederlanders in het buitenland – laat staan van hun toegevoegde waarde voor Nederland zelf . Sterker nog: door de maatregelen worden Nederlanders uitgeburgerd:

Verkapte_uitburgering_Sept14NRC

Aangezien “uitburgering” nog geen Dikke Van Dale-materiaal is, zou ik graag de volgende definitie willen voorstellen:

“Het opstellen en implementeren van rijksregelgeving die ten gevolge heeft dat Nederlanders in het buitenland met zodanige belemmeringen in het behouden van hun nationaliteit worden geconfronteerd, dat ze tegen hun wil in na verloop van tijd hun Nederlandse nationaliteit
verliezen.”

Update: Zojuist kreeg ik van een lezer(es) een waarschijnlijk nog betere definitie doorgestuurd (dank Janette!):

“Het opstellen en implementeren van belemmerende rijksregelgeving die in het buitenland woonachtige Nederlanders noodgedwongen aanzet tot het opgeven van hun Nederlandse nationaliteit.”

Vorige week heb ik bij de Nederlandse Verenigingen in Sydney en Melbourne gesproken (een radio-interview hierover bij SBS Australia is hier te beluisteren) en daar werden de gevoelens van onmacht, onbegrip en woede duidelijk. Opmerkelijk: geen enkele medewerker van consulaat of ambassade was aanwezig (in tegenstelling tot vorig jaar) – het lijkt er haast op dat inzake de kwestie rondom de consulatensluitingen een communicatiestop is verordonneerd vanuit Den Haag.

Op woensdag 12 november zal er in de Tweede Kamer een vergadering (Algemeen Overleg) plaatsvinden over deze modernisering verschraling van het diplomatieke postennetwerk. Hier kom ik binnenkort nog op terug.

Heeft u vergelijkbare ervaringen v.w.b. een consulaat in uw buurt, stuur me dan een email (ejkeij -at- gmail.com) of laat hieronder een reactie achter – dan kan ik kijken wat de beste volgende stap is.

Presentaties Australië / antwoorden Minbuza / pensionado-perikelen

De zomer zit er op, met als zwart dieptepunt de verschrikkelijke MH17 ramp. Nederlanders in binnen- en buitenland hadden familie, vrienden en kennissen aan boord. Zelf kende ik via D66 Pim de Kuijer – lees hier zijn In Memoriam op de website van D66 Amsterdam.

Nu het werkende leven voor de meesten weer is begonnen, is het tijd om weer een update te geven over de laatste ontwikkelingen van alles wat Nederlanders in het buitenland aangaat. Deze bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Presentaties politiek manifest “Kapitale Connecties” in Sydney en Melbourne (15 / 17 september a.s.)
  • Toelichting Ministerie van Buitenlandse Zaken op enkele paspoortvragen voor Nederlanders in het buitenland
  • Pensionado-perikelen


1. Presentaties Sydney en Melbourne (15 en 17 september a.s.)
Nu het einde van de zomerstop is ingeluid, begint het volgende hoofdstuk van de tour van de presentaties van het politiek manifest “Kapitale Connecties”, met als volgende halte Australië: Sydney op maandag 15 september en Melbourne op woensdag 17 september a.s. (klik op de stadsnaam voor meer informatie). Uiteraard zal ik daarnaast uitgebreid ingaan op de actuele stand van zaken rondom dubbele nationaliteit voor Nederlanders in het buitenland!
A propos: afgelopen mei heb ik de Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, persoonlijk een exemplaar van het manifest aangeboden. Ik hoop daar t.z.t. nog een reactie op te mogen krijgen – niet zoveer voor mezelf als wel voor de Nederlanders in het buitenland.

Kent u iemand in Sydney en/of Melbourne? Geef het dan door aub!

PS: op vrijdag 18 en zaterdag 20 september zal ik in Wellington (Nieuw-Zeeland) zijn. Nu was het helaas niet mogelijk om hier een lezing te organiseren, maar als er Nederlanders zijn ter plaatse die hun ervaringen/input willen delen, dan hoor ik dat graag.


2. Toelichting Ministerie van Buitenlandse Zaken op enkele paspoortvragen voor Nederlanders in het buitenland.

Via De Nederlandse Vereniging (geen echte vereniging overigens, maar eerder een soort van  ‘google news’ van wat Nederlandse Clubs wereldwijd berichten, gerund door vermoedelijk 1 persoon) zijn enkele verduidelijkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnengekomen op situaties die ons allen aangaan (brief van 18 juni 2014). Ik zeg er meteen bij: verduidelijkingen ja, verbeteringen allerminst. Hier komen ze:

 • Geen paspoort of visum meer bij Honorair Consulaten” – Minister Frans Timmermans (PvdA) schrijft:

De honorair consulaten worden niet gesloten; de paspoort- en visumwerkzaamheden worden beëindigd. Dit geldt voor alle honorair consulaten. Het besluit om de paspoortwerkzaamheden bij de honorair consulaten af te bouwen is genomen omdat onderzoek heeft uitgewezen dat paspoortproces bij deze consulaten kostbaar, niet efficiënt en kwetsbaar is. Dit traject is al onder het vorige kabinet ingezet.
Ik besef dat deze beslissing consequenties heeft voor een groot aantal Nederlanders. Om het netwerk van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland in stand te houden, moet het ministerie van Buitenlandse Zaken het werk moderniseren en de dienstverlening versoberen.  Het afbouwen van de consulaire dienstverlening, door de paspoort- en visumwerkzaamheden te beëindigen bij alle honorair consulaten wereldwijd is daarvan een onderdeel.

In alle landen waar een honorair consulaat nog de bevoegdheid heeft paspoort- en visumaanvragen in behandeling te nemen en uit te reiken, zal dit uiterlijk per 1 januari 2016 beëindigd worden. De beëindigingsdatum zal per land worden vastgesteld.

Het betreft de honorair consulaten in Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Colombia, de Verenigde Staten, Canada, Indonesië, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika. In Frankrijk en de Filippijnen zijn de werkzaamheden reeds beëindigd. Het gaat in totaal om 37 honorair consulaten in 12 landen. Alle honorair consulaten blijven bevoegd om in noodgevallen aanvragen voor een nooddocument in ontvangst te nemen.

De consulaire dienstverlening bij de consulaten-generaal in Antwerpen, München, Düsseldorf, Milaan, Chicago worden ook per 1 januari 2016 afgebouwd. Deze posten gaan zich richten op economische diplomatie. LINK: klik hier

 • “Schipholbalie is een goed alternatief” (voor het aanvragen van een paspoort of andere documenten in het land van vestiging)– de Minister schrijft:
  Het is raadzaam om tijdig vóór aanvang van de reis bij de balie op Schiphol of één van de grensgemeenten te informeren welke documenten benodigd zijn. Ik (minister) adviseer hiervoor de website van de Rijksoverheid te bezoeken. Niet op elk individueel geval kan hier worden ingegaan. De ervaring dat veel Nederlanders hun paspoort nu al op Schiphol aanvragen, betekent dat dit een goed alternatief is. LINK: klik hier
 • “Bewijs van Nederlanderschap i.p.v. paspoort” – de Minister schrijft:
  Een Nederlander die geen andere nationaliteit bezit, kan zijn nationaliteit niet verliezen vanwege het ontbreken van een Nederlands paspoort. Indien u wel een tweede nationaliteit bezit, kunt u ook overwegen om een Bewijs van Nederlanderschap aan te vragen (€ 30,00) bij de ambassade voor de bevestiging van de Nederlandse nationaliteit.
  De conclusie die de minister naar aanleiding van al onze vragen trekt, is de volgende: Hoewel ik mij realiseer dat het in de toekomst meer van Nederlanders in het buitenland zal vergen om een paspoortaanvraag in te dienen, zie ik geen mogelijkheden om de voorgenomen stopzetting van de verstrekking van reisdocumenten via de Honorair Consulaten in de genoemde landen
  te herzien.
  In deze brief ga ik niet in op de door u genoemde situaties omdat dit individuele situaties van personen betreft. Ik adviseer deze personen om hierover contact op te nemen met de [dichtstbijzijnde] ambassade. LINK:
  klik hier

Dat de antwoorden van de Minister niet meer zijn dan een eendimensionale werkelijkheid, blijkt wel uit de reacties die Nederlanders in het buitenland vervolgens er weer op hebben geplaatst. En terecht: nergens wordt ook maar gerept over de economische meerwaarde die Nederlanders in het buitenland voor Nederland zelf. In mijn manifest pleit ik al langer voor een uitgebreider onderzoek; maar het lijkt er sterk op dat de PvdA-VVD coalitie hier opzettelijk geen aandacht aan schenkt.

3. Pensionado-perikelen
De afgelopen maanden heb ik verschillende berichten van pensionado’s in het buitenland ontvangen (zie bijvoorbeeld het gastblog van Arno Ambrosius uit Costa Rica afgelopen februari) die ongerust waren over bijvoorbeeld de de facto afwaardering van hun pensioen, of de dubbele lasten die ze soms hadden. In het Financieele Dagblad van 13 augustus jl. wordt ingegaan op de specifieke situatie van gepensioneerden in Duitsland (ze dreigen een kwart van hun besteedbaar inkomen te verliezen), en dat is slechts één voorbeeld van de extra kosten waarmee gepensioneerden in het buitenland geconfronteerd kunnen worden.

Herkent u deze problemen? Stuur me dan uw situatie toe a.u.b. Ik denk dat het tijd is om e.e.a. te gaan bundelen en als geheel actief door te spelen naar de politiek. Mail me op ejkeij – at – gmail . com of via Twitter: @eelcokeij

Consulatenpetitie: houd Perth open!

Petitie! In het inmiddels heel lange rijtje van consulaten die danwel gesloten worden (37 honorair consulaten verspreid over 12 landen), soms dan toch weer open blijven, of omgevormd worden is het deze keer tijd om de aandacht op het Australische Perth te vestigen, dat een honorair consulaat heeft. Het is nog onduidelijk dat Perth gesloten danwel qua taken geslonken gaat worden, en in de Nota Modernisering Nederlandse Diplomatie stond al eerder beschreven (2011, dus vanuit het vorige CDA-VVD kabinet):

“Voorbeeld: honoraire consulaten in Azië en Oceanië, gericht op economie.
Dit concept zou kunnen worden toegepast in gebieden waar Nederland nu niet zit maar waar de groei op middellange termijn hard gaat (zoals bijvoorbeeld in Perth). Hiervoor zouden geen Nederlanders voor het verlenen van consulaire bijstand moeten worden ingezet, maar lokale vertegenwoordigers afkomstig uit
het bedrijfsleven, die nog beschikken over een groot lokaal netwerk en die voor Nederland kunnen pionieren. Het concept zou eveneens kunnen worden gebruikt voor het omvormen van sommige bestaande Consulaten-Generaal naar een goedkoper honorair consulaat met goede economische dienstverlening. Indien het gaat om regio’s waar een grote Nederlandse gemeenschap is gevestigd, kunnen daar enkele lokale medewerkers voor consulaire werkzaamheden aan worden toegevoegd.”

Een goede economische dienstverlening — maar hoe zit het met een goede menselijke dienstverlening? Dit rapport ademt eenrichtingsverkeer uit, terwijl Nederland nu juist zoveel verdient aan haar Nederlanders in het buitenland. Dom dom dom! Maar laat ik vooral quoten uit de begeleidende tekst van de petitie:

“The Dutch community in West Australia is of the opinion that such a decision would not be to the advantage of those people who need the services of a Dutch Consulate. Furthermore we strongly argue hat the closure of the Dutch Honorary Consulate in Perth would not be in the best interests of the Netherlands.

Western Australia is Australia’s largest state representing 33% of the total landmass, and its capital city Perth is the fourth most populous city in the country with a population of nearly 2 million.  The state is home to a diverse Dutch community encompassing individuals from many professional and socio-economic backgrounds, ranging from post WW2 arrivals to expatriates living in Perth and working in WA’s large resource sector.  Around 35,000 people in WA identify as Dutch or of Dutch descent.  
Perth’s isolation from the major population centers on the east coast of Australia, means that the closure of the Dutch Honorary Consulate in Perth would seriously disadvantage Dutch citizens who live in Perth, as well as the numerous Dutch residents and expatriates based in other parts of the state, mostly in towns located over 700 kilometers away from Perth.”

Dan nog even de kosten-baten-analyse:

“Renewing passports would cost an average family over AUD$5000 or €3500 for passports, flights and accommodation.

”

BOEM! En daarmee mag u de vakantie in. Gaat u wel even tekenen voor vertrek a.u.b.?

UPDATE – met dank aan Anneke Boudewijn en SBS Australia:

 • Consul-Generaal Willem Cosijn bevestigt dat per oktober 2015 het Honorair Consulaat in Perth (en ook in de andere plaatsen in Australie) geen paspoorten meer gaat uitgeven: enkel nog in Sydney
 • Voor kinderen moet het paspoort elke 5 jaar verlengd worden (voor volwassenen 10 jaar), met vingerafdrukken – dus iedereen, ook kinderen, moet in persoon langskomen
 • Er bestaat een “mobiel aanvraagstation” (lees: een diplomaat die een koffertje met een machientje heeft om je vingerafdrukken te nemen) en dit wandelende station zal af en toe hopelijk langs kunnen komen, wellicht 1 a 2 keer per jaar, en wellicht zelfs op plaatsen waar men voorheen in het geheel geen paspoort kon aanvragen. Dit zal een belangrijk moment worden voor de Nederlanders ter plaatse en dit moet GOED aangekondigd worden.

Opmerkelijk: de Consul-Generaal heeft minder dan 10 protestbrieven gekregen. Dat doet me denken aan die ‘immens goede verspreiding onder het publiek’ van het wetsvoorstel dubbele nationaliteit een paar jaar geleden… wat natuurlijk niet meer was dan het op de website zetten van de Rijksoverheid. Wat het publiek niet weet, daar kan het publiek ook niet op reageren. Je kunt niet van ze verwachten dat ze de site van de Rijksoverheid zitten te checken, het moet gerichter en actiever uitgezet worden.

[Reacties graag via deze site of via Twitter @EelcoKeij]

WK, Denemarken & dubbele nationaliteit / Presentatie Londen 16 juni

DUBBELE NATIONALITEIT
En opnieuw loopt Nederland een stukje verder achter op Europa. Sinds kort is namelijk ook Denemarken overstag en wordt hier dubbele nationaliteit niet meer eng. Quote:

“Many people today choose to settle in foreign countries, but still retain a strong attachment to their country of origin,” said the justice minister, Karen Hækkerup, in a statement. “We should not force people to choose.”

Boem! Nu Den Haag nog. Alhoewel? Wanneer het ‘t Nederlandse elftal betreft, liggen de zaken wat ‘gecompliceerder’, aldus de Volkskrant:

                                       VK_dubb-nat_WK

Het bericht gaat er prat op dat “in de selectie van Louis van Gaal ook Canada, Guinee-Bissau, Portugal, Ghana, de Filipijnen en Jamaica zijn vertegenwoordigd”. We hebben het over een nationaal team met “in totaal negen spelers met een dubbele nationaliteit die samen tien landen verenigen”. De conclusie laat ik aan uzelf over.

PRESENTATIE LONDEN MAANDAGAVOND 16 JUNI, KANTOOR UNILEVER
De manifestentour gaat intussen ook gewoon door! Op uitnodiging van het Politiek Cafe Londen zal ik aankomende maandag daar een presentatie geven en opnieuw aantonen dat Nederlanders in het buitenland van grote toegevoegde waarde zijn voor Nederland zelf. Details kunt u hier vinden – hopelijk tot dan!

 

D66 grootste in het buitenland!

De verkiezingen voor het Europees Parlement zitten er op. Voor D66 zijn deze verkiezingen in dubbel opzicht een primeur geworden:

1. D66 is de partij met de meeste stemmen in Nederland geworden (gaat van 3 naar 4 zetels — let op: i.v.m. een lijstverbinding krijgt het CDA ondanks een kleiner aantal stemmen toch een zetel meer in het EP!)
2. D66 is de grootste partij in het buitenland onder Nederlandse stemmers geworden. En hoe! Maar liefst 26.7% stemde op D66:

stemverdeling_buitenland_EP2014

Het NRC kon niet nalaten er ook een stukje aan te wijden:

NRC_26mei2014

NRC 26 mei 2014

Enkele overige conclusies op basis van de ‘buitenlandcijfers':

1) De opkomst vanuit ‘het buitenland’ lag iets hoger dan in 2009 (!)
2) CDA is omlaag gekelderd, en ook VVD heeft fiks in moeten boeten. Omdat de BES-eilanden dit keer (in tegenstelling tot 2009) nu als binnenland gelden, vallen hun – goeddeels christelijke – stemmen buiten deze statistieken, en verklaart dat waarschijnlijk de keldering van het CDA. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was de VVD de grootste partij in het buitenland – daar is duidelijker een electorale kentering te bespeuren.
3) D66 is de grootste in Brazilie, Canada, China, Indonesie, Japan, Kenia, Nieuw-Zeeland (net niet in Australie, op een paar stemmen na), Maleisie, Singapore, Suriname, Thailand, Turkije, Verenigde Staten (met zeer grote afstand trouwens) en St. Maarten.
Let op:
a. sommige landen zullen ook op de ambassade stemmen van Nederlanders in omringende landen hebben ontvangen (als daar zelf geen ambassade ter plaatse was), dus daar vindt ‘mixing’ van stemmen plaats.
b. Nederlanders in de EU konden ook op een ‘lokale’ (niet-Nederlandse) kandidaat stemmen i.p.v. op een Nederlandse kandidaat (dubbel stemmen is verboden) – daarmee zijn ze wel Nederlanders vanuit het buitenland die gestemd hebben, maar komen ze toch niet in deze statistieken voor.
c. een fors aantal Nederlanders heeft zelf uiteindelijk toch in NL gestemd of via een proxy daar laten stemmen; die stemmen worden dan meegeteld in de lokale stemmen van die desbetreffende gemeente (en worden dus niet meegenomen als ‘buitenlandse’ stem).

Nog niet cijfermoe? Dan hier en hier overzichten van meer smulmateriaal. Verdere analyses en scherpe opmerkingen welkom! (bijvoorbeeld via Twitter op @eelcokeij)

               *****   STEMMERS VANUIT HET BUITENLAND: BEDANKT!!!!   *****

Vers van de pers! Onderzoek toont aan: D66 beste partij voor NLers in buitenland

Heel fijn om af en toe iets te mogen copy/pasten, enerzijds gewoon omdat het relevant is voor Nederlanders in het buitenland, anderzijds omdat het bevestigt wat officieus al bekend was: onderzoek van Magazine VertrekNL heeft aangetoond dat D66 “zich vooralsnog het meest laat gelden als de belangenbehartiger van Nederlanders in het buitenland”. En: op geruime afstand van regeringspartijen VVD en PvdA (VVD in het rijtje van de slechtste drie).

Hier de link èn het volledige artikel:

VertrekNL_artikel1

VertrekNL_artikel2

Bron: www.vertrekNL.nl

Stemwijzers EP, ga stemmen voor 22 mei a.s.!


“Voor deze aankomende Europese parlementsverkiezingen: op welke partij moet ik nu stemmen?

Die vraag kreeg ik de afgelopen twee weken herhaaldelijk gesteld van Nederlanders in het buitenland. Eh, full disclosure: ik ben D66’er;) En die partij zal ik dan ook als eerste aanbevelen – overigens niet voor niets, zeker voor wat betreft de Nederlanders in het buitenland.
Maar om toch wat objectieve informatie mee te geven verwijs ik graag naar verschillende kieswijzers die voor deze verkiezingen in het leven zijn geroepen; ze staan keurig gerangschikt op de volgende site: http://www.europeseverkiezingen.com/id/vjfblxko71ge/europese_stemwijzers.

Daarnaast heb ik hieronder een overzicht gemaakt van drie onderwerpen die voor Nederlanders in het buitenland van groot belang zijn (en ook van recente datum zijn), met daarbij de standpunten/acties van 5 partijen die daarbij horen (SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, PVV en VVD).

Het gaat om de volgende 3 onderwerpen:

 1. Dubbele nationaliteit
 2. Nederlands onderwijs in het buitenland
 3. Openhouden consulaten/ambassades

Over alledrie de onderwerpen heb ik het afgelopen jaar veel moeten berichten ivm grote veranderingen (met uitzondering van dubbele nationaliteit). Zie hieronder wat de huidige stand van zaken is en waar partijen staan – voorzover ik heb kunnen achterhalen. Een aantal partijen die hetzij notoir tegen, dan wel erg klein zijn, zijn buiten beschouwing gelaten (o.a. Partij voor de Dieren en PVV).

Dubbele nationaliteit* NLs onderwijs in buitenland** (schrapping subsidie, voorgesteld door PvdA/VVD Openhouden consulaten *** (sluiting consulaten Osaka, Antwerpen, München, Chicago en Milaan voorgesteld door PvdA/VVD)
SP Tegen Voor behoud Voor behoud (in ieder geval München)
GroenLinks Voor Voor behoud Voor openhouden
PvdA Voor Eerst tegen, later voor (deels) Eerst tegen, later voor
D66 Voor Voor behoud Voor openhouden
CDA Tegen Voor behoud Voor openhouden
VVD Tegen Eerst tegen, later voor (deels) Eerst tegen, later voor

 

Toelichting en opmerkingen:

* Dubbele nationaliteit:

 • Huidige situatie: de hoofdregel is dat dubbele nationaliteit niet mogelijk is, tenzij u onder een uitzonderingssituatie valt. Zie hier voor het wettelijke overzicht.
 • Van Bommel (SP) heeft in een interview in 2012 laten weten geen probleem te hebben met dubbele nationaliteit. Sindsdien is echter het officiële standpunt op de website onveranderd gebleven: “De keuze voor één nationaliteit wordt bevorderd.” Waarvan akte.
 • GroenLinks stelt in 2011 al dat “mogelijk moet zijn om beide nationaliteiten te hebben.” In 2012 wordt deze lijn bevestigd, sindsdien is het stil. Gezien de felheid van het standpunt is het zeer onwaarschijnlijk dat hier nu anders over wordt gedacht.
 • PvdA: De PvdA is altijd mordicus tegen het verbieden van meerdere nationaliteiten geweest.”, zo schrijft PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt. Woorden zonder daden: sinds 2012 zit PvdA in het kabinet en heeft er het met geen woord meer over gehad – laat staan dat het als regeringspartij enig wetsvoorstel heeft geïnitieerd of aangekondigd om de huidige situatie te verbeteren.
 • D66: onverkort voor. Zeer actief tegen het vorige kabinet hierover. Gezien D66’s concrete acties op de andere twee beleidsonderdelen (zie hieronder) is dit de partij waar men de meeste hoop mag hebben om een wetsvoorstel geïntroduceerd te zien tot openstelling dubbele nationaliteit. Tikkeltje teleurstellend: dat dit nog niet gebeurd is.
 • CDA: de windvaan onder de partijen. Eerst sterk voor verbod dubbele nationaliteit (introduceerde wetsvoorstel hiertoe). Nadat het kabinet klapt (2012) draait het voorzichtig om. Maar: in februari 2014 laat het CDA formeel weten weer tegen dubbele nationaliteit te zijn.
 • VVD: zeker geen windvaan – als partij gewoon stelselmatig tegen dubbele nationaliteit. Introduceerde met CDA wetsvoorstel tot verbod, en laat in persoonlijk gesprek (2013) weten nog steeds geen heil te zien in openstelling ervan. Opmerkelijk: persoonlijk zien veel individuele VVD’ers afzonderlijk er geen probleem in.

 

** Nederlands onderwijs in het buitenland

Huidige situatie: in 2013 schaft het huidige PvdA-VVD kabinet de subsidie voor Nederlands onderwijs in het buitenland volledig af. Protest volgt vanuit verschillende partijen. D66 redt deels met motie die breed gesteund wordt: subsidie blijft deels behouden.

 

*** Openhouden consulaten/ambassades

 • Buiten beschouwing zijn gelaten de consulaten en ambassades die door het huidige kabinet reeds gesloten zijn in 2013: Guatemala, Managua, La Paz, Ouagadougou en Lusaka.
 • Uiteindelijk zijn PvdA en VVD omgegaan en hebben ze hun standpunt herzien (onder druk van een sterke lobby vanuit de Tweede Kamer, aangevoerd door D66). Alle vijf consulaten blijven open.

Hopelijk helpt dit overzicht bij het bepalen van uw keuze. Volgens het Bureau Verkiezingen in Den Haag is het aantal registraties van buiten het Koninkrijk voor de aankomende EP-verkiezingen ligt ongeveer gelijk als in 2009. Niet vergeten: de deadline om te stemmen via uw ambassade is a.s. 22 mei 15.00u lokale tijd!

Berichtnavigatie

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.249 andere volgers