EelcoKeij.nl

Terugblik, vooruitblik – vakantiesamenvatting

De vakantie is om de hoek, tijd voor een korte samenvatting van de laatste nieuwsfeiten en hoogtepunten van de afgelopen maanden:

 1. Parijs: vorige week presentatie, manifest en ideeën belangenbehartiging Nederlanders in het buitenland
 2. Recent hoogtepunt/dieptepunt: PvdA en VVD expliciet tegen dubbele nationaliteit
 3. Recent hoogtepunt: Oproep aan oud-Nederlanders – onderzoek Nationale Ombudsman
 4. Nieuw rapport: De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland
 5. Tweede Kamerlid D66 Gerard Schouw, vechter voor belangen Nederlanders in het buitenland, vertrekt uit de Tweede Kamer
 6. Verkiezingen vanuit het buitenland worden “gemakkelijker”

1. Parijs: presentatie manifest, dubbele nationaliteit & belangenbehartiging NLers in buitenland
Op maandag 22 juni was ik te gast bij het Atelier Néerlandais in Parijs om daar te spreken over het Politieke Manifest “Kapitale Connecties”, dubbele nationaliteit en vooral ook over vervolgstappen te spreken: nu PvdA en VVD zich zo duidelijk tegen de belangen van Nederlanders in het buitenland hebben uitgesproken (zie punt 2), wat kunnen we zelf doen? Verschillende scenario’s doen de ronde, maar duidelijk is dat na de zomer er meer concrete stappen moeten worden gezet. Hiervoor zal ik een beroep op u moeten doen; uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Hou de volgende nieuwsbrief in de gaten!

Atelier_Neerlandais

2. Recent dieptepunt: PvdA en VVD zeer expliciet tegen dubbele nationaliteit
In plaats van Nederlanders in het buitenland als waardevolle alumni van de Staat der Nederlanden te beschouwen, is de huidige regering ze liever kwijt dan rijk. Met name voor de PvdA is dit een volledige politieke ommedraai: onbegrijpelijk en onacceptabel. Ik nodig elke PvdA- en VVD-politicus uit om hier via een gastblog dit standpunt toe te lichten.

3. Recent hoogtepunt: Oproep aan oud-Nederlanders – onderzoek Nationale Ombudsman
Ook hier een al eerder vermeld item, desondanks van zodanig belang dat een laatste reminder te billijken valt. De Nationale Ombudsman wil graag onderzoek doen en verhalen verzamelen van oud-Nederlanders die tegen hun wil en / of ongemerkt hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. Mocht u willen reageren, zet mij dan aub in de cc (ejkeij – at – gmail . com).

4. Nieuw rapport: “De staat van het Nederlands Onderwijs in het buitenland”.
Na de subsidiaire kaalslag onder het Nederlands onderwijs in het buitenland van twee jaar geleden – wel consequent qua handelen van dit kabinet – komt de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) met een nieuw post-Waterloo rapport over de huidige stand van zaken: “De staat van het Nederlands Onderwijs in het buitenland”.

— Het rapport beschrijft mooi hoe het in het eigen belang van Nederland is om Nederlandse kinderen in het buitenland van Nederlands onderwijs te voorzien:

“Het is voor Nederland van grote waarde dat Nederlandse kinderen in het buitenland goed Nederlands taal- en cultuuronderwijs kunnen volgen. Deze kinderen kunnen wanneer het gezin gepland of ongepland terugkeert, vrijwel naadloos instromen in het Nederlands onderwijssysteem. Daarnaast vertegenwoordigen de kinderen en jongeren die al sinds 1980 Nederlandse taal- en cultuur lessen volgen ons land op honderden plekken wereldwijd; van Vietnam tot Suriname en van Noorwegen tot Burundi. Deze wereldburgers met Nederlandse wortels, zijn ambassadeurs van ons land, nu en in de toekomst.”

— Hoe zit het precies met het gedeelte publieke subsidiëring van deze scholen?

“Tot en met 2016 kunnen scholen aanspraak maken op een tijdelijke subsidie van ongeveer € 200,- per leerling per jaar. Deze tijdelijke subsidie is ook in 2014 en 2015 uitgekeerd. Voor de bezuiniging (2013) was het subsidiebedrag per leerling nog ruim € 400,-.

Op dit moment zijn er nog geen berichten dat de subsidie na 2016 wordt gecontinueerd. De Onderwijsinspectie vreest voor de negatieve invloed die de te verwachten subsidiestop zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs en diversiteit van het aanbod op langere termijn.”

— Waarop de Onderwijsinspectie heeft aangegeven:

“Als in de nabije toekomst de subsidie verder vermindert of wordt stopgezet, is de verwachting dat dit wel invloed zal hebben op de onderwijskwaliteit, of op het beschikbare aanbod van Nederlands onderwijs in het buitenland.”

Ook hier geldt, net zoals bij dubbele nationaliteit: goedkoop, duurkoop.

5. Tweede Kamerlid D66 Gerard Schouw vertrekt
Het zijn de laatste dagen in de Tweede Kamer voor D66-er Gerard Schouw – op 1 augustus begint hij met een nieuwe baan buiten de politiek. Juist zijn Kamervragen betreffende de Nederlanders in het buitenland en zijn input op de Nederlandse media om voor hen op de bres te springen, hebben opgevallen. Het is erg jammer om zo’n welingevoerd Kamerlid met een goed gedoseerde actiebereidheid te zien vertrekken.

6. Verkiezingen vanuit het buitenland worden “gemakkelijker”
Iedereen die vanuit het buitenland heeft gestemd (of geprobéérd heeft te stemmen) weet hoe lastig dit kan zijn, omwille van meerdere redenen. De meest belangrijke zijn:

1) het moeten stemmen per reguliere post (Nederlandse & lokale), die zeker niet altijd betrouwbaar is (zowel voor ontvangen als versturen van stembescheiden)
2) het moeten stemmen op een moment ver voordat de echte campagne nog moet beginnen, en partijen nog geen duidelijke positie hebben gekozen
3) het niet strategisch kunnen stemmen (mede afgaand op peilingen van de allerlaatste dagen)

Kortom, uit punt 2 en 3 blijkt een niet-volledig stemrecht voor Nederlanders in het buitenland.

stembiljet_ep2
Maar nu wordt het echt makkelijker zeggen ze! (Hee, waar heb ik dat eerder gehoord?) En wat wordt er vervolgens door de regering aangepakt? De registratie van de kiezer in het buitenland. (Zie hier de info-pagina, inclusief het wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting en de mogelijkheid om nog te reageren – het gaat om een consultatie – mag ik u allen vragen hierop te reageren!) Namelijk dat je je niet langer iedere keer hoeft te registreren voor elke nieuwe verkiezing, maar dat je in één keer klaar bent. Toegegeven, dit is inderdaad een dingetje, maar uiteindelijk blijft dit natuurlijk gekabbel in de marge – fundamentele bezwaren worden hiermee niet ondervangen.

Fijne vakantie!

Kabinet expliciet tegen dubbele nationaliteit / Motie AOW / Ombudsman / Vandaag: Praag

Antwoorden Kamervragen: Kabinet expliciet tegen dubbele nationaliteit
“Het tegengaan van een dubbele nationaliteit is voor dit kabinet een belangrijk uitgangspunt van beleid”, zo staat letterlijk te lezen in de antwoorden op de Kamervragen die afgelopen januari door Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) zijn ingediend. Hiermee hebben dus zowel VVD als PvdA de ramkoers met de Nederlanders in het buitenland verder ingezet, ditmaal ook zwart op wit.
Het expliciete njet is verder nog wat aangedikt door variaties op “nee”, “jammer dan” of “geen zin in” te beantwoorden op de overige vragen. Lees de antwoorden hier zelf.


Motie AOW, Beperking Export Uitkeringen
In het licht van het voorgaande zou je haast kunnen voorspellen wat de regering met moties gaat doen die oproepen ter verdediging van de belangen van Nederlanders in het buitenland – maar je weet nooit, en voor veel Tweede Kamerleden blijft het glas half vol in plaats van half leeg.
Een bekend pijnpunt blijft de AOW in het buitenland: Nederlanders die in het buitenland AOW ontvangen, krijgen per definitie een AOW ter hoogte van de gehuwdennorm, want het is niet te controleren of men wel of niet daadwerkelijk samenwoont. Kortom, als alleenstaande AOW’er word je word automatisch gestraft als je in het buitenland woont. Dus heeft Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) pasgeleden een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om in ieder geval een poging te wagen een verdrag te sluiten met die (acht) landen waar meer dan 100 Nederlandse AOW-gerechtigden wonen. We wachten met interesse af wat de regering wel/niet gaat doen. De motie is hier in te zien. 

En oh ja: in het stemoverzicht valt prima te zien hoe de VVD tegen stemde.


Nationale Ombudsman start onderzoek kwijtraken Nederlanderschap

Ter herinnering: begin vorige maand deed de nieuwe Nationale Ombudsman (welkom Reinier van Zutphen) een oproep aan (ex)Nederlanders die tegen hun zin hun nationaliteit waren kwijtgeraakt, hun verhaal op te sturen naar communicatie@nationaleombudsman.nl. Inmiddels zijn er meer dan 300 reacties binnengekomen uit veel verschillende landen, iets wat daar tot verbazing heeft geleid: het is duidelijk dat hier sprake is van een structureel probleem (wat ‘bij ons’ in het buitenland natuurlijk al lang bekend was). De Nationale Ombudsman heeft geen wetgevende bevoegdheid en bovendien een beperkt mandaat: de uiteindelijke verandering zal toch vanuit de regering/Tweede Kamer moeten komen. Niettemin worden rapporten en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman zeer serieus genomen. Zodra dit rapport uitkomt (nog dit jaar vermoedelijk) stuur ik uiteraard een nieuwe update.

Heeft u uw verhaal nog niet gedeeld met de Nationale Ombudsman? Alle input blijft welkom. Stuur dit dan op naar communicatie@nationaleombudsman.nl en zet mij (ejkeij -at- gmail.com) in de cc aub.


Vandaag: presentatie Praag!

De eerste presentatie in 2015 over dubbele nationaliteit en belangen van Nederlanders in het buitenland is een feit: vanavond spreek ik in Praag voor Nederlanders ter plaatse – met dank aan organisator Martijn van de Dutch People in the Czech Republic en de Nederlandse ambassade voor het hosten. Overigens spreek ik op dit soort events op politiek-neutrale basis: ik geef uitleg en achtergrond, maar ga geen promopraatjes voor bepaalde politieke partijen houden. De belangen zijn daarvoor simpelweg te groot.

Vragen, reacties? ejkeij -at- gmail.com en/of Twitter

Oproep aan alle oud-Nederlanders van Nationale Ombudsman!

Opgelet! Gisteren kwam er een even mooie als onverwachte oproep van de Nationale Ombudsman: hij wil graag onderzoek doen en verhalen verzamelen van oud-Nederlanders die tegen hun wil en / of ongemerkt hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt.

Zie de volledige tekst hier — en het expliciete verzoek deze oproep te forwarden aan andere (ex-)Nederlanders en Nederlandse Verenigingen die u kent in het buitenland (via email, LinkedIn-groepen, Facebook, Twitter of anderszins).

Gaat u reageren? Stuurt u mij dan aub een kopie op ejkeij – at – gmail . com!

De oproep luidt:

“De Nationale ombudsman start een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een echtpaar dat door het aannemen van een andere nationaliteit hun Nederlanderschap kwijtraakte. Dit hadden zij nooit gewild. Hun klacht is dat de overheid hierover onvoldoende informatie verstrekt.

Foto van een paspoort

Heeft u dit ook meegemaakt?

De ombudsman zoekt voor dit onderzoek mensen die dit ook hebben meegemaakt. Als u ook in deze situatie ziet of iemand kent, dan horen wij graag uw verhaal.

Bij het aannemen van een andere nationaliteit verlies je automatisch het Nederlanderschap. Burgers lijken zich hier niet van bewust te zijn, terwijl de gevolgen groot zijn. Wat van de overheid mag worden verwacht, is wat de ombudsman nu onderzoekt.

Redenen om andere nationaliteit aan te nemen

Redenen om de nationaliteit van een ander land aan te nemen zijn vaak praktisch van aard, zoals bijvoorbeeld: het kopen van een huis, baanzekerheid, de zekerheid om het dat land te mogen blijven, te mogen stemmen, of om in aanmerking komen voor een studietoelage.

Meld uw ervaring

Voor het onderzoek verzamelen we informatie van mensen die hiermee te maken hebben gehad. Als u alle onderstaande vragen met ja hebt beantwoord ontvangen wij graag uw verhaal in het kort. Indien nodig zullen wij contact met u zoeken. De Nationale ombudsman kan er echter niet voor zorgen dat u uw Nederlandse nationaliteit terugkrijgt.

Vragen:

1.         Hebt u uw Nederlandse nationaliteit in het buitenland verloren?
2.        a. Kwam dit door het aannemen van een andere nationaliteit?  of
b. Kwam dit door het feit dat u naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit hebt en langer dan 10
jaar in het buitenland woont?
3.       Wilde u uw Nederlandse nationaliteit behouden?
4.       Mogen we uw contactgegevens?

Schrijf uw verhaal: geef daarbij aan hoe u uw Nederlanderschap bent kwijtgeraakt, hoe u dit bemerkte en of u vooraf voldoende geïnformeerd was over uw positie.

Meld uw ervaring aan de Nationale ombudsman onder vermelding van: ‘verlies nationaliteit’ via een e-mail aan communicatie@nationaleombudsman.nl of gebruik het contactformulier, onder vermelding van: ‘verlies nationaliteit’.”

Regionale kranten pikken berichtgeving dubbele nationaliteit op

Vandaag heeft De Persdienst (een verzameling van verschillende regionale kranten in Nederland) besloten om aandacht te schenken aan de kwestie dubbele nationaliteit en de zaak-Brienen in het bijzonder – mede naar aanleiding van de Kamervragen die D66 vorige week stelde. Het is verschenen in 9 regionale kranten vandaag, zie het artikel hieronder:

DePersdienst_Jan15(1)

Bron: De Persdienst

Bron: De Persdienst

Kamervragen dubbele nationaliteit (!)

Dubbele nationaliteit: hoe zat het ook alweer?
Nadat het actiecomé “NederlanderBlijven” ruim 2 jaar geleden het beruchte wetsvoorstel voor totale afschaffing van dubbele nationaliteit heeft weten tegen te houden, volgde prompt de reactie (en nog steeds): “maar dan is nu toch alles opgelost voor de Nederlanders in het buitenland?”. Nee dus.
Hoe zat het ook alweer? In een notendop, zo simpel mogelijk uitgelegd (en dus geen juridisch advies – altijd zelf navragen bij consulaat/ambassade en/of advocaat!):

Hoofdregel en uitzonderingen
Het begint bij de Rijkswet op het Nederlanderschap. Kort gezegd luidt de “hoofdregel”: wanneer een Nederlander vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, verliest deze persoon automatisch het Nederlanderschap. –> “Als u […] vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt, geldt onder de gewijzigde Rijkswet […] dat het Nederlanderschap automatisch verloren gaat.” U krijgt dus géén waarschuwing hierover!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maar — en dat is bekend — er zijn tóch Nederlanders met dubbele nationaliteit. Hoe kan dat dan, hoe zit dat? Er zijn namelijk 3 wettelijke uitzonderingen op de bovengenoemde hoofdregel:

 1. Als u in het land van die andere nationaliteit bent geboren en u daar uw hoofdverblijf heeft op het moment dat u de andere nationaliteit krijgt, dan verliest u het Nederlanderschap niet.
 2. Als u voor uw 18e jaar 5 jaar lang onafgebroken hoofdverblijf heeft gehad in het land van die andere nationaliteit, dan verliest u het Nederlanderschap niet.
 3. Als u een andere nationaliteit wilt krijgen, verliest u het Nederlanderschap niet als u gehuwd bent met, of geregistreerd partner bent van, iemand van die andere nationaliteit.

De 3e uitzondering is de meest bekende: als je trouwt met iemand van het land waarin je woont, mag je die nationaliteit aannemen en toch je Nederlanderschap behouden.

Daarnaast zijn er nog 2 uitzonderingen, eigenlijk gewoon door ‘omstandigheden’ en deels door regelgeving van andere landen:

1. Nederlanders die met een andere dubbele nationaliteit zijn geboren, hoeven van Nederland later niet te kiezen (maar let op: dat andere land zou dat wél kunnen vereisen)
2. Nederlanders die daarnaast een andere nationaliteit hebben van een land waarvan ze de nationaliteit niet mógen opgeven, al zouden ze het willen (bijv. Marokkanen en Argentijnen – zoals onze koningin Máxima)

Conclusie: dubbele nationaliteit meestal NIET mogelijk
Dit alles betekent dat slechts “uitzonderlijke” Nederlanders dubbele nationaliteit mogen hebben. Daarnaast is het zo dat in Europa verreweg de meeste landen de afgelopen decennia overstag zijn gegaan en allang niet meer moeilijk doen over dubbele nationaliteit. Ook landen als de VS, Australië en Canada hebben geen bezwaar tegen dubbele nationaliteit. Nederland kijkt dus achteruit, terwijl er steeds meer Nederlanders in het buitenland gaan wonen, de globalisering toeneemt en dubbele nationaliteit een steeds meer normaal verschijnsel is.

Radioprogramma Argos, 27 december jl.
De afgelopen jaren zijn er genoeg verhalen opgedoken van Nederlanders in het buitenland die door deze ouderwetse wetgeving flink in de problemen zijn gekomen. Een recent voorbeeld betreft het gezin Brienen op Mauritius, zie hier en hier.

En er zijn er meer: een paar weken geleden wijdde het onderzoeksjournalistiekprogramma Argos (VPRO) een uitzending aan de problemen die Nederlanders in het buitenland ondervinden, zeker ook bij het willen terugkeren naar Nederland. Luister hier naar dit programma (vanaf 4’30”) – warm aanbevolen.

Kamervragen dubbele nationaliteit
Op basis van deze reportage heeft Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) vorige week besloten Kamervragen te stellen over dubbele nationaliteit. Deze vragen gaan over de kern van de problematiek en zijn dus uitermate relevant voor de 700.000 – 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland. Het is afwachten wat de regering besluit hierop te antwoorden, we volgen het met grote interesse.

Zie de Kamervragen hieronder of via de link:

Vraag 1
Kent u de uitzending «Ik keer terug!» van ARGOS van 27 december jongstleden?

Vraag 2
Welke problemen zijn u bekend met regelgeving voor Nederlanders die wensen terug te keren uit het buitenland, al dan niet met een buitenlandse partner? Deelt u de opvatting dat dergelijke obstakels zoveel mogelijk uit de weg geruimd moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Op welke wijze waarschuwt u emigranten momenteel voor het verlies van nationaliteit bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit of het niet tijdig verlengen van het paspoort? Welke mogelijkheden tot verbetering van de voorlichting en waarschuwingen ziet u op korte termijn?

Vraag 4
Bent u bereid het verlies van Nederlanderschap bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit te schrappen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Hoe reageert u op de in de uitzetting geuite gevoelens, dat men eenmaal in het buitenland niet meer als Nederlander gezien wordt en dat het beleid gericht is op het voorkomen van een terugkeer? Indien u het zorgelijk vindt dat een dergelijk beeld bestaat, hoe gaat u voorkomen dat dit gevoel bij mensen ontstaat?

Vraag 6
Is er een one-stop-shop voor (voormalige) Nederlanders in het buitenland waar zij terecht kunnen met al hun vragen en hulpverzoeken omtrent remigratie? Zo ja, bent u bereid de vindbaarheid hiervan te verbeteren? Zo nee, bent u bereid een dergelijk punt in te richten?

Terugblik 2014 // verhuizen naar NL begin 2015

Het zit er weer bijna op dit jaar – en dat was het ook voor het kabinet: op het nippertje hebben ze het Kerstreces gehaald, en dus zullen we ook het nieuwe jaar ingaan met een regering die zich de moeite getroost om Nederlanders in het buitenland actief tegen te werken. 2014 was opnieuw een jaar met grote teleurstellingen voor Nederlanders in het buitenland (met name de consulatensluitingen en –inkrimpingen), en het is inmiddels duidelijk dat enkel een frisse wind in Den Haag hier verandering in zou kunnen brengen. Wellicht in 2015!

Hieronder de onderwerpen voor de laatste nieuwsbrief van 2014:

 • Premier Rutte spreekt zich uit over dubbele nationaliteit (video!)
 • Manifestentour 2014
 • Persoonlijke noot: verhuizen naar Nederland
 • Nederlanders in het buitenland: stemmen voor de Eerste Kamer?
 • Aankomende belemmeringen voor naturalisatie vanuit het buitenland (of: hoe uw niet-Nederlandse partner problemen gaat krijgen bij het Nederlander willen worden vanuit het buitenland)
 • Paspoort- en DigiD-zaken: nieuw filmpje schipholbalie

 

Premier Rutte spreekt zich uit over dubbele nationaliteit
Begin afgelopen november was premier Rutte op werkbezoek in Australië. Op redelijk onverwachte manier is het SBS radio Dutch daar gelukt om hem enkele vragen over dubbele nationaliteit te stellen – met camera. Speciale dank gaat uit aan Carole Overmaat en Anneke Mackay-Smith!
Het relevante fragment kunt u hieronder zelf zien:


Ik heb me bijzonder geërgerd aan dit optreden. In nog geen twee minuten tijd roept de premier tegenstrijdigheden op (“dat is allemaal niet onmogelijk” versus “ik kan er nu allemaal geen beloftes over doen”); hij roept valse hoop op (“Er kunnen situaties voorkomen dat mensen langer dan 10 jaar hun paspoort niet vernieuwen , dan loop je het risico om de nationaliteit te verliezen” – alsof het slechts om een risico zou gaan in Australië (buiten de EU)); hij verzuimt enerzijds oud-Nederlanders en bestaande Nederlanders anderzijds te scheiden en tenslotte beweert hij dat “we ook in Nederland nog eens kritisch naar de hele wetgeving op dit punt kijken of die niet onnodig ingewikkeld is”- dat heeft nog geen partij beweerd tot nu toe, de VVD al helemáál niet, en er is geen verslag over zelfs maar een toespeling op een dergelijk debat te vinden. Dit laatste is wellicht nog het ergste, want zo schept de premier hoop die dit kabinet simpelweg niet waar wil maken.

Kortom, de premier stuurt de kijker met een kluitje in het riet. Het enige waar hij het bij het rechte eind had is dat het ingewikkeld is. Tja.


Manifestentour 2014

2014 was ook het jaar waarin ik het politiek manifest “Kapitale Connecties” bij veel verschillende Nederlandse Verenigingen mocht presenteren (naast de kick-off in Den Haag, Nieuwspoort): Jakarta, Dubai, Londen, New York, Washington D.C., Toronto, Sydney, Melbourne, Rio de Janeiro, Sao Paulo en Santiago. In dit manifest pleit ik voor het oprichten voor een politieke structuur voor de Nederlanders in het buitenland (zoals bijvoorbeeld Zwitserland en Frankrijk ook gedaan hebben voor hun burgers in het buitenland), zodat hun economische meerwaarde voor de Nederlandse economie nog meer vergroot kan komen (en deze Nederlanders worden tegelijkertijd beter vertegenwoordigd).
De vraag die telkens naar voren kwam: waarom is Den Haag hierin niet geïnteresseerd? Mijn enige gok is dat nog niet genoeg mensen dit argument naar voren brengen – even afgezien dus van bestaande zodanige politieke structuren in Zwitserland, Frankrijk, Italië, Kroatië en Portugal: dat wiel is dus allang uitgevonden.
In 2015 blijf ik uiteraard doorgaan – waar mogelijk qua tijd en reizen – met het verspreiden van deze ideeën en blijf ik openstaan voor spreekbeurten in andere landen en steden.

Persoonlijke noot: verhuizen naar Nederland
Na 9 jaar New York ga ik in februari met m’n gezin naar Nederland verhuizen. Standplaats wordt Nijmegen, waar ik per 1 maart in het fondsenwervende veld voor de Radboud Universiteit ga werken. Voor mij is Nijmegen geen onbekend terrein – een groot deel van m’n studententijd bracht ik hier door – maar voor de rest van het gezin ligt dat anders. Het wonen in Nederland zal voor m’n vrouw en kinderen een interessant nieuw hoofdstuk worden.
Ik zal het New Yorkse erg missen – waar onder andere de bakermat voor de discussie rondom dubbele nationaliteit ligt – maar we hebben er ook allemaal zin in om het groene Nijmegen te gaan opzoeken. En natuurlijk blijf ik me bezighouden met zaken die Nederlanders in het buitenland aangaan: bovendien een stukje dichter bij Den Haag.

Nederlanders in het buitenland: stemmen voor de Eerste Kamer?
De afgelopen week met de kabinetscrisis is nog eens opnieuw duidelijk geworden dat Leden van de Eerste Kamer (Senatoren) veel macht hebben: macht die zich uitstrekt over álle Nederlanders, dus ook de Nederlanders in het buitenland. Waarom mogen wij vanuit het buitenland dan niet voor hen stemmen, maar alleen voor Leden van de Tweede Kamer? (Verkiezingen voor Senatoren gaan ‘getrapt’, via de Provinciale Staten.)
Eerder dit jaar is Tweede Kamer in debat gegaan Minister Plasterk over een onderwerp dat hieraan gerelateerd is: het stemrecht van Nederlanders binnen Caribisch Nederland gerelateerd aan de Eerste Kamer. Het zou hier gaan om het oprichten van kiescolleges die vervolgens weer Senatoren mogen kiezen (dus ook getrapt). In een recente vervolgnotitie gaat de Minister uitvoerig in op de voors, tegens en grondwettelijke raamwerken waarbinnen dit mogelijk zou kunnen zijn – deze excercitie zal ik u besparen. Niettemin rijst de vraag: waarom zouden de Nederlanders die buiten de grenzen van het Koninkrijk wonen ook geen stemrecht voor een dergelijk kiescollege en daarmee voor de Eerste Kamer mogen krijgen – terwijl ze dat wel voor de Tweede Kamer hebben? Ik zal deze vraag bij in ieder geval de D66 fractie gaan voorleggen.

Aankomende belemmeringen voor naturalisatie vanuit het buitenland (of: hoe uw niet-Nederlandse partner problemen gaat krijgen bij het Nederlander willen worden vanuit het buitenland)
De informatie hierover is vriendelijk ter beschikking gesteld in de vorm van een uitvoerige gastcolumn door trainer en expert Ad Appel. Zie hier om het bericht te lezen.


Paspoort- en DigiD-zaken: nieuw filmpje schipholbalie

Een maand of wat geleden postte de Gemeente Haarlemmermeer (=Schiphol) een filmpje van nog geen 2 minuten over paspoort- en DigiD-zaken voor Nederlanders in het buitenand. Dit filmpje is hier te zien.
Deze schipholbalie is een waardevulle aanvulling voor de Nederlander in het buitenland gebleken, althans voor degene die ook naar Nederland reist (en via schiphol). Tot nu toe zijn er slechts (?) twee dingen opgevallen die met name het DigiD-aanvraagproces in de war kunnen brengen:

1. Voor het aanvragen van je DigiD aan de balie moet je een-in-Nederland-werkende-mobiel bij je hebben, anders kun je je digitale codes die nodig zijn tijdens het proces niet ontvangen;
2. Nederlanders die voor 1994 zijn geëmigreerd en op de schipholbalie een DigiD willen aanvragen moeten eerst hun BSN nummer ‘registreren’ bij Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) – en dit kan niet online maar daar moet men in persoon naar toe.

Fijne feestdagen en een gezond 2015!

Gastcolumn: Naturalisatie vanuit het buitenland & opstapeling van onzekerheden

Af en toe vraag ik bepaalde experts een stukje te schrijven over thema’s die interessant zijn voor Nederlanders in het buitenland (en hun wellicht buitenlandse partners). Het afgelopen jaar is me opnieuw duidelijk geworden dat lang niet iedereen op de hoogte is van het fenomeen “naturalisatie vanuit het buitenland”, noch van de op handen zijnde veranderingen (negatieve veranderingen, maar met dit kabinet mag dat onderhand geen verrassing meer zijn).

Voor degenen die vanuit het buitenland willen naturaliseren, komt het vereiste van de kennis van de Nederlandse taal om de hoek kijken. Een trainer en expert hierin is Ad Appel, en hieronder beschrijft hij in het kort wat de meest belangrijke aankomende veranderingen zijn. Klein voorproefje: zie alvast dit recente artikel.

==================================================================

Nederlander worden in het buitenland, of: hoe de Dienst Uitvoering Onderwijs met vierkante wielen gaat rijden

Buitenlandse partners van Nederlanders kunnen binnenkort geen Nederlander meer worden terwijl zij in het buitenland verblijven. Zij zullen dan eerst in hun eigen land een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) moeten aanvragen. Soms moeten zij daarvoor dan eerst terug moeten emigreren naar hun oorspronkelijke land. Vervolgens kan het zo zijn dat zij dan vele maanden van hun Nederlandse gezin zullen zijn afgesneden.

Er zijn heel wat Nederlanders die ergens buiten de grenzen van ons kikkerlandje hun geld verdienen. Zij zijn uitgezonden door Shell, Heerema, Boskalis, Philips of ING. Hun loopbaan voltrekt zich vaak vele jaren in diverse landen, waarlangs zij als moderne nomaden reizen. Het gebeurt dan misschien dat zij iemand tegen het mooie lijf lopen en dat zij daaraan blijven hangen. Huwelijk, kinderen en na een paar jaar misschien een verhuizing van Brazilië naar Singapore en vandaar naar New York. Wie zal het zeggen. Onze mooie grote bedrijven zijn multinationaal toch? En de gewaardeerde medewerkers zijn wereldburgers.

De buitenlandse partners van deze overzeese medelanders kunnen nu nog een Nederlands paspoort aanvragen als zij langer dan drie jaar samenwonen en getrouwd zijn met de Nederlander. Zij moeten dan in een land wonen dat niet hun eigen land is. Voorwaarde is verder dat de buitenlandse partner een inburgeringsdiploma behaalt. Zo is het in december 2014, maar januari 2015 is heel dichtbij – en het is de bedoeling dat de situatie dan gaat veranderen.

De mogelijkheid tot naturaliseren vanuit het buitenland is bijna voorbij. Een wetsvoorstel ligt al langere tijd op een stapeltje. Bedoeling was dat het op 1 januari 2015 zou zijn aangenomen, maar dat lijkt een beetje vertraging op te lopen. Het inburgeringsexamen dat gekoppeld is aan deze naturalisatie-procedure is echter ‘over de datum’. Tussen de wet en de werkelijkheid ligt er zeker na 1 januari 2015 ergens iets van een praktisch bezwaar.

Het inburgeringsexamen bestaat voor deze groep kandidaten uit drie delen. Eén deel (Kennis van de Nederlandse samenleving) kan nog een half jaar mee (wordt herzien op 1 juli 2015) , een tweede deel (spreekvaardigheid) is per 1 november 2014 aangepast en kan om technische redenen uitsluitend in Nederland afgelegd worden en het derde deel (Elektronisch Praktijk Examen) verdwijnt totaal van het toneel per 1 januari 2015.

Het examen kon tot 1 november 2014 ook worden afgenomen op diplomatieke posten waar deze mensen wonen. Maar vanwege technische veranderingen bij de afname van het examen lukt dat niet meer. En gaat dat waarschijnlijk ook niet meer lukken in de toekomst. Dat deel, spreekvaardigheid, wordt afgenomen via een internetverbinding. Maar het lukt niet om een stabiele verbinding tot stand te brengen waarop men permanent wereldwijd kan vertrouwen. Vandaar dat de kandidaten momenteel Nederland moeten aanvliegen om gebruik te kunnen maken van deze voorziening.

Dan het probleem van het Elektronisch Praktijkexamen: deze toets kan/mag niet meer worden afgenomen per 1 januari 2015. De toets wordt formeel afgeschaft. Ook voor inburgeraars die in Nederland wonen. Ik belde deze week nog maar eens naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die daar over gaat. Wat gaat er met deze kandidaten voor naturalisatie vanuit het buitenland gebeuren vanaf 1 januari 2015? DUO weet het niet. Zij moeten, zoals het nu lijkt, wel het inburgeringsexamen afnemen, maar zij hebben geen idee hoe dat examen eruit moet zien. “Zo gauw er nieuws is, leest u dat op onze website”.

De wet zal ‘zo snel mogelijk’ aangepast worden. Totdat het voorliggende wetsvoorstel zal zijn aangenomen, moet DUO even vooruit zien te komen met vierkante wielen. Zij moeten een examen afnemen dat voor een deel niet meer bestaat.

Het is maar te hopen dat er niet te veel kandidaten gaan opduiken die nog even willen instappen in het hobbelende rijtuigje. Dat zou heel veel praktische problemen met zich mee kunnen brengen.

Ad Appel, 5 december 2014

==================================================================

Beantwoording Kamervragen AOW // Presentaties dubbele nationaliteit in Brazilië, Chile

Beantwoording Kamervragen AOW
Sneller dan verwacht zijn de antwoorden van de Staatssecretaris op de ingediende Kamervragen inzake de AOW van Nederlanders in het buitenland binnengekomen. Zie hier voor het pdf file voor alle antwoorden. Met dank aan Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg voor het oppakken van dit langlopende thema.

De zaak is hiermee allerminst afgedaan. Het blijft bijvoorbeeld onduidelijk waarom Costa Rica bijvoorbeeld het verdrag nooit heeft geratificeerd, en het feit dat voor de staatssecretaris “de baten van het sluiten van een verdrag en het implementeren van de daarin gemaakte afspraken in termen van verbeterde rechtmatigheid dikwijls niet opwegen tegen de daarmee gemoeide kosten” kan nou niet echt als een begripvolle duiding van de positie van Nederlandse AOW’ers in het buitenland worden gezien – afgezien nog van het feit dat Nederlanders in het buitenland wel degelijk van meerwaarde zijn voor Nederland zelf. Voorzover ik heb begrepen zal er in ieder geval nog verdere navraag over Costa Rica gedaan worden, alsmede over andere niet-verdragslanden met aanzienlijke aantallen Nederlanders, zoals onder meer Brazilië, China, Colombia, Maleisië, en Singapore. De vraag is echter of de PvdA-Staatssecretaris er zin in heeft om zoveel uitzoekwerk te (laten) verrichten gezien “de daarmee gemoeide kosten”. Wordt hopelijk vervolgd.

Presentaties dubbele nationaliteit in Brazilië en Chile
In het kader van de manifestentour & dubbele nationaliteit is na Azië, het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika nu Zuid-Amerika aan de beurt: volgende week zal ik presentaties geven in Rio de Janeiro, Sao Paulo en Santiago (zie details hieronder). Vragen die aan bod zullen komen zijn onder meer:

* Waarom is Nederland nog een van de weinige landen in Europa die dubbele nationaliteit voor u niet toestaat?
* Waarom wordt er niet meer geïnvesteerd in Nederlands onderwijs in het buitenland?
* Waarom kunt u vanuit het buitenland geen DigiD aanvragen?
* Waarom worden consulaten wereldwijd steeds minder goed bereikbaar?

De data/tijdstippen zijn als volgt:
1) Rio de Janeiro, maandag 10 november, Rua da Quitanda, 86, 2e verdieping, 18.00u-19.00u (met dank aan de Nederlandse Vereniging te Rio, zie aankondiging hier)
2) Sao Paulo, woensdag 12 november, GEWIJZIGDE LOCATIE:  O’Malleys op Alameda Itu 1529 (http://www.omalleysbar.net/),19.00u (met dank aan de Nederlandse Vereniging te Sao Paulo – zie ook hun Facebookpagina voor de aankondiging)
3) Santiago (Chile), donderdag 13 november, Flannery’s (2e verdieping), 18.00u-20.00u (met dank aan de Nederlandse Vereniging te Santiago)
Over de aankomende modernisering inkrimping van de consulaire diensten wereldwijd heb ik pasgeleden verdere vragen gesteld die voor u wellicht relevant zijn. Niet te lang erna kwam de ambassade in Washington via Den Haag met de volgende antwoorden:

1) Waaruit precies bestaan de biometrische gegevens in het paspoort? (enkel vingerafdruk, vingerafdrukken?)
Antwoord: De biometrische gegevens van de paspoorthouder bestaan uit de gegevens die bij de aanvraag door het biometrie-station zijn opgenomen, d.w.z. de foto, de handtekening en 2 vingerafdrukken. De chip van een NIK bevat geen vingerafdrukken.

2) Zijn er andere redenen dan de biometrische gegevens waarvoor de aanvrager in persoon bij het consulaat moet verschijnen voor verlenging van het paspoort?
Antwoord: Om de identiteit , nationaliteit en de verblijfstitel van de aanvrager door de aanvraagautoriteit te laten vaststellen eist de Paspoortwet dat de aanvrager van een reisdocument in persoon aan het loket verschijnt. Bij een paspoortaanvraag worden tevens de vingerafdrukken van de aanvrager opgenomen.

3) Waarom moeten biometrische gegevens telkens opnieuw worden afgenomen bij verlenging van het paspoort?
Antwoord: Het actualiseren van de biometrische gegevens bij een reisdocumentaanvraag is nodig omdat deze gedurende de geldigheidstermijn door het vorderen van de leeftijd wijzigen, inclusief slijtage van vingerprofiel van de paspoortaanvrager.  

4) In enkele gevallen is bekend dat een “mobiele diplomaat” langskomt om biometrische gegevens bij Nederlanders af te nemen. In welke landen/regio’s gebeurt dit momenteel precies, en welke veranderingen/uitbreidingen staan hiervoor gepland voor Nederlanders wereldwijd?
Antwoord: Vanaf januari 2015 is elke beroepspost uitgerust met een zogenaamd mobiel biometrie-station om vingerafdrukken van de paspoortaanvrager op te nemen. De uitvoeringsregeling geeft aan onder welke voorwaarden dit station buiten de kanselarij mag worden ingezet. De aanvraagautoriteit bepaalt of het mobiele station wordt ingezet.

5) Waarom moeten Nederlanders in het buitenland die op Schiphol (of elders in Nederland) hun paspoort verlengen, toch het ‘buitenlandse’ (hogere!) tarief betalen voor de verlenging?
Antwoord: Voor de uitgifte van Nederlandse reisdocumenten aan niet-ingezetenen geldt een kostendekkend tarief. Bij de aangewezen Nederlandse grensgemeentes is dit tarief € 30 (ook Schiphol) lager dan het vigerende tarief bij de Nederlandse aanvraaglocaties in het buitenland.

** Heeft u vragen of reacties? Graag via Twitter of via ejkeij -at- gmail.com **

PS: het commissie-debat over de proef met internetstemmen is verschoven van 4 november naar 13 november a.s. Binnenkort meer!

Kamervragen AOW / proef internetstemmen? / “Modernisering” postennetwerk diplomatie

Kamervragen AOW Nederlanders in het buitenland
Al eerder had ik melding gemaakt van “pensionado-perikelen” na herhaalde berichten vanuit verschillende landen. Deze verhalen hebben ook de Tweede Kamer bereikt. Afgelopen maandag heeft – na input van Nederlanders in het buitenland, o.a. vanuit Costa Rica – Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) de volgende Kamervragen aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld:

Vraag 1
Hoeveel Nederlanders ontvangen een AOW-uitkering in het buitenland? Kunt u dit uitsplitsen naar land?

Vraag 2
Met hoeveel en met welke landen heeft Nederland een verdrag gesloten over toezicht ten behoeve van het samenwooncriterium in de Algemene Ouderdomswet (AOW)? Kunt u aangeven hoeveel Nederlanders een AOW-uitkering ontvangen in een land waarmee Nederland een verdrag heeft, en hoeveel Nederlanders in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft? Kunt u dit uitsplitsen naar land?

Vraag 3
Hoe controleert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op bijvoorbeeld overlijden in landen waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten?

Vraag 4
Deelt u de mening dat Nederland met zoveel mogelijk landen een verdrag zou moeten sluiten, zodat Nederlanders die in het buitenland verblijven aanspraak kunnen maken op de AOW-hoogte waar ze recht op hebben en niet worden ‘gekort’ op de uitkeringshoogte omdat de SVB niet kan controleren op het samenwooncriterium?

Vraag 5
Kunt u aangeven met hoeveel landen thans onderhandelingen worden gevoerd over een verdrag, met hoeveel landen in het verleden onderhandelingen zijn gevoerd die niet hebben geleid tot een verdrag, danwel met hoeveel landen een gesloten verdrag is opgezegd?

Vraag 6
Klopt het dat de onderhandelingen met Costa Rica over een verdrag zijn gestaakt? Zo ja, waarom? Bent u voornemens de onderhandelingen met Costa Rica te hervatten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Zodra de antwoorden op deze Kamervragen binnen zijn, verschijnen ze uiteraard integraal op deze site. Aan Nederlandse Verenigingen in het buitenland het vriendelijke verzoek de Nederlanders ter plaatse van deze vragen op de hoogte te stellen!


Internetstemmen?

Vorige maand heeft Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) – ondanks een negatief adviserend rapport van consultancybureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) – besloten om toch een proef met internetstemmen te doen. Wanneer? Nog onduidelijk: voor het ‘volgende Algemeen Overleg’ (AO) komt de Minister met verdere toelichting en uitwerking. Dit AO staat inmiddels gepland en wel voor 4 november a.s. (zie laatste agendapunt). Overigens is 19 september jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een keurige evaluatie van de stemprocedure (en resultaten) van afgelopen mei (Europees Parlement): zie hier voor die brief & tabellengesmul. Meer info na de 4e november.

Bijzonder is dat deze proef is toegezegd op navraag van de VVD (wél goed gedaan natuurlijk) – want dat is juist die partij die zo tegen dubbele nationaliteit is. Bent u VVD’er, schrijft u dan aub uw eigen partij aan waarom dit toch zo’n eng verhaal blijft voor uw vertegenwoordigers in Den Haag. Dan hoeft u het ook niet van mij te horen wat ik telkens in de wandelgangen verneem: namelijk dat ze electoraal bang zijn voor Geert Wilders z’n PVV (beginnen over dubbele nationaliteit gaat onvermijdelijk ook over de discussie rondom andere groepen in Nederland met een dubbel paspoort, en dat kan stemmen kosten), en dat ze bang zijn dat u, Nederlander in het buitenland, op hoge leeftijd alsnog met grote gezondheidsklachten naar Nederland vliegt en u zich op exorbitante kosten van de hardwerkende Nederlander medisch laat verzorgen.

Of blijft u toch liever bij uw echtgeno(o)t(e)/partner/kinderen/kleinkinderen in ‘uw’ buitenland wonen ondanks medische tegenslagen? Dat wordt in Den Haag namelijk niet altijd geloofd.

“Modernisering” postennetwerk diplomatie
Over de verschraling inkrimping uitkleding sorry modernisering van het diplomatieke postennetwerk heb ik pasgeleden nog geschreven. Niet zozeer hoofdzakelijk uit medelijden met diplomaten maar omdat u, Nederlander in het buitenland, in de nabije toekomst lastiger met ‘uw’ consulaat in contact kan komen. Met name waar het formele documenten betreft waar uw fysieke komst vereist is (denk aan paspoorten, zeker ook bij kinderen iedere 5 jaar) gaat dit u mogelijk heel veel reistijd en -geld kosten.

Ter herinnering zij vermeld dat op woensdag 15 november a.s. hierover een AO in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Volgende week woensdag 15 oktober heeft de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken een gesprek met de opstellers (letterlijk “Groep van Wijzen” genoemd) van het “Slotrapport Adviescommissie Modernisering Diplomatie” – opstellers die mijns inziens de positie van de Nederlanders in het buitenland helaas totaal genegeerd hebben:

Gesprek adviescie Modernisering Diplomatie 15 okt a.s
Afgelopen week was Minister van Financiën dhr. Jeroen Dijsselbloem (PvdA) in New York. Op de vraag wat hij nu van de aanstaande inkrimping van het diplomatieke postennetwerk vond (immers een PvdA-VVD besluit) kwam niet veel meer dan dat er ‘harde keuzes gemaakt moesten worden’ en dat er ‘vanuit Buitenlandse Zaken druk werd uitgeoefend’. Kortom, daar zit de verandering niet in – en wellicht ook niet het volledige begrip (in letterlijke zin) voor de zaak vanuit het perspectief van de Nederlanders in het buitenland en de Nederlandse economie. Hier geldt een vergelijkbare redenering als voor de VVD’ers in het topic hierboven: bent u PvdA’er? Schrijf dan uw fractie aan aub!

Over Australië, uitburgering en inkrimping consulaire diensten

Net voor m’n vertrek naar Australië vorige week ontving ik meerdere emails met nagenoeg dezelfde brandbrief, allemaal van Nederlanders in Zuid-Australië. Wat was het geval? De brief zegt onder meer:

“Kort geleden werden wij geïnformeerd over de plannen om de dienstverlening van het Nederlandse Honorair Consulaat in Adelaide aan te passen. Gezien de geografische ligging van de staat in het algemeen en haar hoofdstad Adelaide in het bijzonder, is de Nederlandse gemeenschap in Zuid-Australië van mening dat een dergelijk besluit niet in het voordeel is van die mensen die behoefte hebben aan de dienstverlening van het Nederlandse Consulaat.

[…]

Zuid-Australië is de thuisbasis van een gevarieerde Nederlandse gemeenschap die bestaat uit individuen met vele professionele en sociaal-economische achtergronden, variërend van na-oorlogse emigranten tot meer recentelijke golven van emigranten en expats. Ongeveer 20.000 mensen in Zuid-Australië zijn geïdentificeerd als Nederlander of zijn van Nederlandse afkomst.

[…]

De ondertekenaars van deze petitie zijn zeer bezorgd en verwachten dat de gevolgen van een eventuele sluiting of aanpassing van de dienstverlening van het Honorair Consulaat enorm afbreuk zullen doen aan de huidige en in het verleden behaalde resultaten op het gebied van economische zaken en cultuur en vrezen voor de toekomstige kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de bewoners in Zuid-Australië.”

De brief werd, zo kon ik zien, o.a. ook aan de Minister van Buitenlandse Zaken en enkele andere ministers gestuurd. Een vergelijkbare petitie inzake het consulaat in Perth (West-Australië) heeft veel handtekeningen ontvangen: zie hier voor de gehele (namen)lijst!

Het probleem van West/Zuid-Australië staat niet op zichzelf: het gaat om 37 honorair consulaten in maar liefst 12 verschillende landen. Geïnspireerd door de brief schreef ik er een opinie-artikel over, dat afgelopen weekend (zaterdag 20 september) in het NRC werd geplaatst. Wat mij betreft heeft het huidige kabinet geen enkel benul van het wel en wee van de Nederlanders in het buitenland – laat staan van hun toegevoegde waarde voor Nederland zelf . Sterker nog: door de maatregelen worden Nederlanders uitgeburgerd:

Verkapte_uitburgering_Sept14NRC

Aangezien “uitburgering” nog geen Dikke Van Dale-materiaal is, zou ik graag de volgende definitie willen voorstellen:

“Het opstellen en implementeren van rijksregelgeving die ten gevolge heeft dat Nederlanders in het buitenland met zodanige belemmeringen in het behouden van hun nationaliteit worden geconfronteerd, dat ze tegen hun wil in na verloop van tijd hun Nederlandse nationaliteit
verliezen.”

Update: Zojuist kreeg ik van een lezer(es) een waarschijnlijk nog betere definitie doorgestuurd (dank Janette!):

“Het opstellen en implementeren van belemmerende rijksregelgeving die in het buitenland woonachtige Nederlanders noodgedwongen aanzet tot het opgeven van hun Nederlandse nationaliteit.”

Vorige week heb ik bij de Nederlandse Verenigingen in Sydney en Melbourne gesproken (een radio-interview hierover bij SBS Australia is hier te beluisteren) en daar werden de gevoelens van onmacht, onbegrip en woede duidelijk. Opmerkelijk: geen enkele medewerker van consulaat of ambassade was aanwezig (in tegenstelling tot vorig jaar) – het lijkt er haast op dat inzake de kwestie rondom de consulatensluitingen een communicatiestop is verordonneerd vanuit Den Haag.

Op woensdag 12 november zal er in de Tweede Kamer een vergadering (Algemeen Overleg) plaatsvinden over deze modernisering verschraling van het diplomatieke postennetwerk. Hier kom ik binnenkort nog op terug.

Heeft u vergelijkbare ervaringen v.w.b. een consulaat in uw buurt, stuur me dan een email (ejkeij -at- gmail.com) of laat hieronder een reactie achter – dan kan ik kijken wat de beste volgende stap is.

Berichtnavigatie

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.384 andere volgers