EelcoKeij.nl

Wetsvoorstel PvdA-VVD: dikke pech voor uw buitenlandse partner

Ben u een Nederlander met een buitenlandse partner, in het buitenland of in Nederland? Dan moet u even doorlezen. In een nieuwe poging zo binnendijks mogelijk op te treden, heeft de huidige PvdA-VVD regering afgelopen februari besloten om Nederlanders met een buitenlandse partner nog eens extra te pesten. Bij het recente wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (wie verzint zo’n titel?) springen met name de volgende twee punten – kort samengevat – er uit.

1. Het wordt moeilijker om Nederlander te worden. Waar nu uw buitenlandse partner (of elke andere buitenlander) in principe na 5 jaar mag naturaliseren, wordt deze termijn opgerekt naar 7 jaar. Waarom? Omdat “thans het gevoelen is” dat dit de juiste aanpak is, zo schrijft de staatssecretaris in de Kamerstukken: deze wijziging is “noodzakelijk teneinde nog beter te borgen” dat iemand is ingeburgerd. Cijfers en onderbouwing met statistieken worden niet gegeven. Dat 14 van de 28 EU-Lidstaten een termijn van 5 jaar of minder hanteren, doet er blijkbaar ook niet toe.

2. Het wordt onmogelijk om Nederlander te worden vanuit het buitenland: voor naturalisatie moet je voortaan in Nederland wonen. Tot nu toe mag je als buitenlandse partner Nederlander worden vanuit het buitenland als je tenminste 3 jaar getrouwd bent en samenwonend bent met een Nederlander/Nederlandse (uitzondering: je mag niet naturaliseren vanuit je eigen land; dus bijv. een Amerikaanse echtgenote mag geen Nederlandse worden wonend in Amerika, ook al is ze al meer dan 3 jaar getrouwd en samenwonend met een Nederlander — een situatie die me persoonlijk goed bekend is).
En welk probleem wordt met deze maatregel opgelost? De staatssecretaris is bezorgd over “de borging van een reële band met de Nederlandse samenleving of een van de andere samenlevingen van het Koninkrijk”. Overbodig toe te voegen dat ook hier geen harde cijfers worden gegeven ter onderbouwing.

Voor een veel uitvoeriger relaas over beide punten en de tegenargumenten verwijs ik graag naar het artikel van advocaat Hermie de Voer, dat onlangs is verschenen in het Journaal Vreemdelingenrecht (maart 2014, nr. 1) – hierop is ook mijn informatie grotendeels geschoeid. Daarnaast wil ik – ook met dank aan De Voer – graag wijzen op het ingezonden krantenartikel van emeritus hoogleraar Ulli d’Oliveira in het Parool vorige maand (4 maart), waarin hij o.a. schrijft:

“Gevoel, gedachte, meer argumenten geeft het wetsvoorstel niet. Vandaar dat de Raad van State het advies gaf het voorstel in te trekken. Daar is niet naar geluisterd. Evenmin naar andere adviesinstellingen zoals de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).”

De conclusie over het wetsvoorstel over het wetsvoorstel is in zijn ogen dan ook duidelijk:

“Dit heilloze misbaksel is flinterdun, innerlijk tegenstrijdig [...] en moet dus krachtig worden bestreden, of beter nog: ingetrokken.”

Rondom de dubbele nationaliteitskwestie werd al eerder duidelijk dat de Raad van State gedegradeerd is tot een ik-luister-alleen-als-je-in-mijn-richting-denkt-adviesclubje (iets wat me informeel door Kamerleden ook meermalen is bevestigd). Met het oog op de aankomende verkiezingen voor het Europees parlement (registeren kan t/m 10 april en wel hier) wilde ik u dit verhaal toch nog even meegeven.

Petitie, iemand?

CDA: nog altijd/opnieuw tegen dubbele nationaliteit

Misschien was het niet eens nodig geweest om het zo duidelijk te zeggen, net voordat de Nederlanders in het buitenland mogen stemmen (EP-verkiezingen!). Misschien waren ze in een stoere bui. Misschien waren ze de ophef rondom de vorige Tweede Kamerverkiezingen al weer vergeten. Hoezo 25.000+ handtekeningen? Who knows. Maar het CDA had er afgelopen 11 maart in een commissiedebat behoefte aan om nog maar eens duidelijk aan te geven, ondanks een “worsteling” van twee jaar geleden:

WIJ ZIJN TEGEN DUBBELE NATIONALITEIT !

De reden voor dit commissiedebat was niet eens dubbele nationaliteit: het ging om het aanhangige wetsvoorstel dat beoogt naturalisatie voor niet-Nederlanders te bemoeilijken (dus heeft u een buitenlandse partner, da’s dan pech). Het voorstel zelf is al erg genoeg om er apart over te spreken, dus dat doe ik in het volgende blog.

Terug naar dubbele nationaliteit. Wat zei het CDA precies?

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij willen voorop stellen dat voor hen het uitgangspunt is dat het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit in hun ogen geen papieren formaliteit is, niet het gemak van een dubbel paspoort, maar een bewuste keuze moet zijn voor het willen zijn van Nederlands staatsburger. Dat verhoudt zich niet met het tegelijkertijd staatsburger zijn van een ander land. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit veronderstelt een bewuste keuze op grond van een reële band met Nederland. Voor deze leden is het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit het sluitstuk van de integratie, wat inhoudt dat men er met de nieuwe Nederlandse nationaliteit uitdrukking aan wil geven dat men volwaardig en betrokken wil deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Voor deze leden hoort bij de keuze voor de Nederlandse nationaliteit daarom het afstand doen van de nationaliteit van het land van herkomst.”

‘Het sluitstuk van de emigratie’… die CDA-redenering hadden we al een tijdje niet gehoord. Maarre, hoe zit het dan voor Nederlanders in het buitenland?

“Het hier geschetste uitgangspunt geldt wat hen betreft ook voor de spiegelbeeldige situatie. Van Nederlanders die in een ander land de nationaliteit van dat land (willen) aannemen, wordt ook verwacht dat zij een bewuste keuze maken. Ook zij dienen zich terdege op de hoogte te stellen van de consequenties van het aanvaarden van die «nieuwe» nationaliteit, zowel bezien naar het automatische verlies van het Nederlanderschap bij het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit, of (in geval van dubbele nationaliteit) na tien jaar onafgebroken verblijf buiten het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie en de daarop bestaande uitzonderingsmogelijkheden.”

Wel zo duidelijk. Als Nederlander in het buitenland wordt u geacht de Rijkswet op het Nederlanderschap te kennen, zelfs al worden bij consulaten nog fouten hierin gemaakt. Recente gevallen zoals bij de familie Brienen en de zakenman Jacques Roomans zijn voor het CDA typische gevallen van helaas pindakaas.

Zie hier de volledige tekst van het debat. Laat ik de aankomende weken nog maar eens navragen hoe de andere fracties er anno 2014 tegenover staan.

Wordt vervolgd.

En: niet vergeten te registreren – ten laatste 10 april- om te mogen stemmen voor de aankomende EP-verkiezingen!

 

Nederland ziet groen — registratiedeadline EP-verkiezingen 10 april

Ondanks het feit dat u niet kon stemmen vanuit het buitenland, kan het u nauwelijks ontgaan zijn. D66 heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder deze week een historische en symbolische overwinning behaald. Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Tilburg – het zijn slechts enkele voorbeelden van steden waar D66 het stokje heeft overgenomen. Het is duidelijk dat D66 wordt gewaardeerd en dat de partij het vertrouwen is geschonken. Op lokaal niveau moet er nu hard gewerkt geworden om de bestuurskracht van D66 te bewijzen en te bestendigen.

Vanaf vandaag begint uw campagne: op 22 mei a.s. mogen Nederlanders in het buitenland nu juist wél stemmen, namelijk bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

In tegenstelling tot in Nederland, krijgen wij in het buitenland geen stempas in de bus. Op dit moment is het allereerst noodzaak dat Nederlanders wereldwijd zich gaan registreren – zonder registratie kunt u niet stemmen! De harde en onverbiddelijke deadline hiervoor is 10 april a.s., en op de site www.stemmenvanuithetbuitenland.nl staat uitgelegd hoe u zich (per email!) kunt registreren.

Vraag: zou u uw vrienden, kennissen en familieleden in het buitenland ook willen oproepen zich te registreren?

Inmiddels heb ik zelf m’n stembiljet deze week per reguliere post binnengekregen, zie hieronder.

stembiljet_EP2

stembiljet_EP

Regering: NLers in buitenland over EP-verkiezingen al voldoende geinformeerd

Lieve wetgevers die bij machte zijn om dingen daadwerkelijk te veranderen:

Vraag – zou u alstublieft niet alleen passieve banners en advertenties op websites en in kranten willen plaatsen om Nederlanders in het buitenland er opmerkzaam op te maken dat er een harde registratie-deadline is (10 april) voor de aankomende verkiezingen van het Europees Parlement? Wat als consulaten en ambassades hun emailnetwerken ook actief zouden informeren middels een zelf-uitgestuurd mailtje? Aldus luidde deels de recent ingediende Kamervragen van Sjoerd Sjoerdsma (D66).

Antwoord – mwa, nee, niet echt. We doen al voldoende hoor. Sorry, over 5 jaar beter!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

(zie hieronder; relevante passages vetgedrukt)

Kamervragen & antwoorden: 2014Z03928

Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over voorlichting voor kiezers buiten Nederland (ingezonden 4 maart 2014).

1. Herinnert u zich uw brief van 8 november 2013, waarin u aangeeft op welke wijze kiezers in het buitenland worden voorgelicht over de mogelijkheden om deel te nemen aan verkiezingen?

Antwoord: Ja.

2. Kunt u aangeven hoeveel kiezers zich op dit moment al hebben geregistreerd om deel te nemen aan de verkiezingen van het Europese Parlement op 22 mei a.s.?

Antwoord: Op 6 maart 2014 bedroeg het aantal kiezers in het buitenland dat zich voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 22 mei 2014 bij de gemeente Den Haag geregistreerd heeft 16.751. Het aantal kiezers dat zich op 6 maart 2014 bij de Nederlandse Vertegenwoordigingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten geregistreerd heeft bedroeg 410. Het aantal personen dat zich nu bij de gemeente Den Haag heeft geregistreerd is vergelijkbaar met het aantal kiezers dat zich in 2009 registreerde voor deelname aan de Europese verkiezingen (toen aan het eind van de registratieperiode ca circa 19.000). Het aantal registraties vanuit Aruba verschilt sterk met de situatie in 2009. Toen hebben zich in Aruba bijna 19.000 personen geregistreerd. In 2009 hebben vertegenwoordigers van lokale politieke partijen kiezers actief opgeroepen zich te registreren, omdat er een lokale kandidaat op een van de deelnemende lijsten stond. Dergelijke activiteiten zijn thans nog niet zichtbaar in Aruba en ook niet in Curaçao of Sint Maarten. Het aantal registraties is lager dan bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat bij de Europese verkiezingen Nederlanders die woonachtig zijn in andere EU lidstaten hun stem kunnen uitbrengen voor kandidaten uit het land van verblijf in plaats van voor Nederlandse kandidaten. In die gevallen vindt registratie ook plaats in land van verblijf.

Als gebruikelijk kunnen kiezers zich al sinds 22 november 2013 registreren. Hiervoor is de website www.stemmenvanuitbuitenland.nl in de lucht, speciaal gericht op kiezers in het buitenland met een directe link naar het registratieformulier. Daarnaast wordt gedurende de registratieperiode van 22 november 2013 tot en met 10 april 2014 online geadverteerd. Op door Nederlanders in het buitenland vaak bezochte websites en specifiek op Facebook worden gericht advertenties en banners geplaatst. De voorlichtingsinspanningen zijn hiermee vergelijkbaar met de (extra) inspanningen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zijn gepleegd.

Voor kiezers woonachtig in Aruba, Curaçao en Sint Maarten is daarnaast aanvullende voorlichting gegeven bij de start van de registratieperiode in november 2013, door middel van advertenties in lokale dagbladen en radiocommercials op lokale radiozenders. Dergelijke aanvullende voorlichting is nogmaals voorzien voor medio maart 2014, een aantal weken voor de sluiting van de registratieperiode op 10 april 2014. Ook deze inspanningen zijn vergelijkbaar met de in 2012 gepleegde inspanningen. Registratie is evenwel eenvoudiger geworden omdat deze nu rechtstreeks bij de vertegenwoordigingen plaatsvindt en niet langer in Den Haag.

3. Bent u het eens met de stelling dat juist voor Nederlanders die woonachtig zijn in een van de lidstaten van de Europese Unie het van belang is dat zij gebruik maken van hun stemrecht? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid een extra inspanning te verrichten door Nederlanders die zich bij Nederlandse ambassades en consulaten hebben aangemeld per email te benaderen met de oproep zich te registreren voor de verkiezingen? Bent u daarnaast bereid op de homepage van alle Nederlandse ambassades, duidelijk vindbaar, een link te plaatsen waarmee kiezers zich kunnen registreren?

Antwoord op vragen 3 en 4:
Het kabinet acht het van belang dat Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland hun stem kunnen uitbrengen.

Personen die zich bij de gemeente Den Haag of in Aruba, Curaçao en Sint Maarten registreren als kiezer in het buitenland en personen die zich bij de vorige Europese en Tweede Kamerverkiezingen geregistreerd hebben, hebben reeds voorafgaand aan de komende verkiezing een brief of e-mail ontvangen met een link naar het registratieformulier.

De Nederlandse ambassades en consulaten faciliteren de informatievoorziening over de registratie voor de EP-verkiezingen door middel van een bericht over de registratie en een banner met link naar het registratieformulier op hun websites en anderszins via nieuwsbrieven en informatieve affiches die zijn geplaatst bij de loketten op ambassades en consulaten, Nederlandse scholen en Nederlandse verenigingen.

Daarnaast kunnen kiezers de ambassades en consulaten nog tot 10 april a.s. benutten als postadres voor het versturen van het registratieformulier, dat betreffende ambassade of consulaat naar de gemeente Den Haag doorstuurt.

5. Hoe bevordert u de opkomst onder EU-onderdanen die in Nederland wonen?

Antwoord: Niet-Nederlanders die afkomstig zijn uit een andere EU-lidstaat en in Nederland woonachtig zijn, kunnen onder een aantal voorwaarden hun stemrecht voor het Europees Parlement in Nederland uitoefenen. Deze mogelijkheid bestaat op grond van de Europese richtlijn 93/109/EG (betreffende het actief en passief kiesrecht voor EU-burgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn), die uitgewerkt is in art. Y32 van de Kieswet. Voor deze groep kiezers geldt, in tegenstelling tot Nederlandse ingezetenen, dat zij zich expliciet (zij het eenmalig) moeten registreren als kiezer in Nederland voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Op basis van de Kieswet (art. Y32) zijn de burgemeester en wethouders verantwoordelijk om EU onderdanen woonachtig in Nederland op hun verzoek te registreren als kiezer in Nederland voor het Europees Parlement. Op grond van dit artikel zijn burgemeesters en wethouders verplicht 12 weken voorafgaand aan de stemming de registratiemogelijke onder de aandacht van de kiezers te brengen. Het  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseert gemeenten  de groep burgers om wie het gaat actief aan te schrijven. Hiertoe is ondermeer opgeroepen in de regiobijeenkomsten waarbij het Ministerie voorlichting heeft gegeven aan gemeenten over de voorbereiding van de verkiezingen. Tijdens deze regiobijeenkomsten zijn gemeenten nadrukkelijk geadviseerd om kiesgerechtigden uit andere EU lidstaten in Nederland woonachtig actief te benaderen om zich te registeren.

Daarnaast heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeenten van vertalingen van het Y32 formulier voorzien in alle erkende Europese talen. Op die manier kunnen ook kiezers die het Nederlands niet machtig zijn zich desgewenst laten registreren.

6. Bent u bereid in Europees verband aandacht te vragen voor het feit dat maar weinig kiezers zich laten registreren, en uw collega’s in de Raad en de Commissie aan te sporen tot meer en betere voorlichting?

Antwoord: Het organiseren van de verkiezingen is een nationale aangelegenheid en daarmee ook het informeren over het stemproces. Zoals in het antwoord op vraag 1 reeds is aangegeven onderneemt Nederland diverse activiteiten om registratie van kiezers in het buitenland te bevorderen.

De Europese Commissie heeft middels een aanbeveling en een mededeling (C(2013)1303 en C(2013)216) lidstaten reeds aangespoord de verkiezingen van het Europees Parlement efficiënter en democratischer te laten verlopen. Onderdeel van de aanbeveling vormt het verbeteren van informatieverstrekking aan kiezers. Ik heb geen aanwijzingen dat andere lidstaten zich onvoldoende inspannen om hun onderdanen die in andere lidstaten woonachtig zijn te wijzen op de mogelijkheden om aan de Europese verkiezingen deel te nemen.

7. Bent u met het oog op de naderende sluitingsdatum voor registratie op 10 april bereid deze vragen snel te beantwoorden?

Antwoord: Ja.

1) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31142-38.html

Opnieuw bezuinigingen consulaten VS–> WERELDWIJD? Nieuw paspoort 10 jaar!

Eerst het zuur, dan het zoet – zo luidt het gezegde toch? Voor Nederlanders in het buitenland lijkt het daarna toch weer zuur te worden. Na eerdere berichtgeving  dat verscheidene consulaten gesloten zouden worden (zuur) en het daaropvolgende nieuws dat sommige consulaten toch open zouden kunnen blijven (mild zoet) gaan er nu opnieuw zure geruchten rond, en wel betreffende de consulaten in Atlanta, Boston en Orlando: binnenkort zouden de visa- en paspoort-uitgeef-diensten daar volledig geschrapt worden. Houston treft het niet meer – daar hadden ze die dienst al wegbezuinigd, tadaa (ondanks het feit dat daar 130 Nederlandse bedrijven zijn en 400 Nederlandse militairen wonen).

Volgens onze binnendijkse regering kunnen paspoorten en visa voortaan enkel nog maar bij beroepsconsulaten worden opgevraagd/afgehaald, te weten Chicago, Miami, New York, San Francisco en Washington, zo meldt de anonieme bron. Uiteraard ga ik naarstig op zoek naar formele bevestiging van dit nieuws.

Ja, ik weet het, het is geweldig nieuws dat onze paspoorten – pas op, niet voor kinderen! – vanaf gisteren voor 10 jaar worden uitgegeven. Waarom zulk goed nieuws niet compenseren met het uitkleden van consulaten op de meest essentiele diensten?

To be continued

UPDATE: Nederlanders in Australie mogen ook voortaan gaan reizen om hun paspoort te verlengen:

Australia

Deze week: vragen aan de minister over DigiD en stemrecht

Sjoerd Sjoerdsma is nog maar nauwelijks begonnen als woordvoerder van Nederlanders in het buitenland namens D66, of hij zet er de sokken in. Deze week stelde hij vragen aan Minister Plasterk juist met het  (Binnenlandse Zaken, gaat over ook Nederlanders in het buitenland) over zowel de voor velen onbereikbare DigiD als de naderende verkiezingen voor het Europees Parlement.

Let wel, stemmen vanuit het buitenland is soms lastig: ten eerste moet men zich per verkiezing opnieuw actief registreren (dat kan op de site www.stemmenvanuithetbuitenland.nl en wel tot en met 10 april a.s.!), daarnaast is men afhankelijk van lokale posterijen in elk land (en die hebben hun eigen ritme zullen we maar zeggen). Het kan ook een duur grapje worden – laat ik de mail er nog eens bij nemen die ik kreeg van een lezer uit West Indies ten tijde van de vorige Tweede Kamerverkiezingen:

“(…) Het postkantoor vertelde mij dat dat nooit in een week zou kunnen via de normale post (aangetekend of niet). Ik woon in XXXX, West Indies.
Ik ben toen bij FedEx langs geweest. Die vertelde mij dat het in drie dagen mogelijk was, voor een prijs van EC$ 151 (ca US$57), maar er moest wel een telefoonnummer van de geadresserde bij zijn. Het stembiljet kan dus alleen maar naar een Postbus gestuurd worden en ik heb echt niet het telefoonnummer van “De Burgermeester van Den Haag”.
Kortom, een stem verloren.”

Zie hier het persbericht over wat gevraagd is inzake DigiD ten behoeve van Nederlanders in het buitenland, en hieronder de Kamervragen over het stemmen voor Nederlanders in het buitenland. Wees niet al te verbaasd als sommige punten al eerder op dit blog zijn verschenen, wellicht dankzij uzelf!

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over voorlichting voor kiezers buiten Nederland (ingezonden 4 maart 2014)

1. Herinnert u zich uw brief van 8 november 2013, waarin u aangeeft op welke wijze kiezers in het buitenland worden voorgelicht over de mogelijkheden om deel te nemen aan verkiezingen?

2. Kunt u aangeven hoeveel kiezers zich op dit moment al hebben geregistreerd om deel te nemen aan de verkiezingen van het Europese Parlement op 22 mei a.s.?

3. Bent u het eens met de stelling dat juist voor Nederlanders die woonachtig zijn in een van de lidstaten van de Europese Unie het van belang is dat zij gebruik maken van hun stemrecht? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid een extra inspanning te verrichten door Nederlanders die zich bij Nederlandse ambassades en consulaten hebben aangemeld per email te benaderen met de oproep zich te registreren voor de verkiezingen? Bent u daarnaast bereid op de homepage van alle Nederlandse ambassades, duidelijk vindbaar, een link te plaatsen waarmee kiezers zich kunnen registreren?

5. Hoe bevordert u de opkomst onder EU-onderdanen die in Nederland wonen?

6. Bent u bereid in Europees verband aandacht te vragen voor het feit dat maar weinig kiezers zich laten registreren, en uw collega’s in de Raad en de Commissie aan te sporen tot meer en betere voorlichting?

7. Bent u met het oog op de naderende sluitingsdatum voor registratie op 10 april bereid deze vragen snel te beantwoorden?

1) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31142-38.html

 

Gastcolumn: De BEU beu?

Hieronder een bijdrage van Arno Ambrosius uit Costa Rica. Van huis uit is hij sociaal econoom. Inmiddels is hij gepensioneerd, en hij heeft sinds 1974 in de sector ontwikkelingssamenwerking gewerkt (FAO, Ministerie Buitenlandse Zaken, ambassades in verschillende landen). Sinds 2013 woont hij in Costa Rica waar hij zich bezig houdt met consultancies, schrijven en een lokale milieuorganisatie.
Arno gaat in op de pensioenbeperkingen die gelden voor Nederlanders in het buitenland wanneer Nederland geen verdrag heeft gesloten met het betreffende land (Wet Beperking Export Uitkeringen, BEU).

Mocht u het geschetste beeld herkennen en/of aanvullende ervaringen hebben, stuur die dan aub op: ejkeij-at-gmail.com; gast-columns zijn welkom!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Een geval van onrechtvaardige praktijk van de wet BEU

Volgens voorzichtige schattingen wonen in Costa Rica ongeveer 400 Nederlanders met een AOW uitkering. Zij ontvangen ongeveer 30% minder dan pensioengerechtigden die in Nederland wonen. Dat is niet gebaseerd op een mogelijk verschil in kosten van levensonderhoud tussen de twee landen, maar alleen op het feit dat Costa Rica geen verdragsland is in de zin van de BEU wet.

Nederland heeft meer dan 30 verdragen gesloten met landen buiten Europa, om oneigenlijk gebruik van uitkeringen tegen te gaan, de zgn BEU verdragen (wet op de Beperking van Uitkeringen in het Buitenland). Met Costa Rica zijn de onderhandelingen daarover een aantal jaren geleden afgebroken, omdat Nederland vond dat Costa Rica te weinig prioriteit aan dit, voor haar overigens nietszeggende, verdrag gaf en geen haast maakte met de ratificatie ervan. Nederland heeft Costa Rica 4 jaar geleden te kennen gegeven er geen prijs meer op te stellen.

Dat betekent dat in Costa Rica wonende Nederlanders nu een soort strafkorting krijgen opgelegd. Er wordt namelijk maar 50% van het in Nederland geldende minimumloon betaald. Wellicht komt  dat bedrag in veel armere landen in de buurt van het equivalent van de normale AOW uitkering in Nederland. Maar in een land als Costa Rica, dat een hoog welvaartsniveau heeft, is het verschil met Nederland in kosten voor levensonderhoud klein en heeft de hier aldus gekorte AOW een aanzienlijk mindere koopwaarde. De zin van de AOW is een percentage te heffen op werknemers en –gevers, om oudere mensen een bestaansminimum te garanderen. Die zin wordt ontkend door ouderen, die in het buitenland gaan wonen, zonder geldige reden te korten op hun AOW.

Een geldige reden zou zijn om een korting te bepalen op grond van de maandelijkse schatting van de Verenigde Naties van de kosten van levensponderhoud. Nu is de toepassin g van deze maatregel in Costa Rica volledig arbitrair en onrechtvaardig en dit moet worden ingetrokken. Dat Nederland het initiatief nam voor een BEU-verdrag met Costa Rica is lovenswaardig, maar Nederland moet rekening houden met een voor de hand liggende minimale belangstelling daarvoor bij lokale volksvertegenwoordigers. Dat Nederland zich terugtrekt uit een voortgaand (of zelfs voortslepend) proces geeft blijk van onbehoorlijk bestuur, want benadeelt willkeurig een grote groep betrokken Nederlanders, zonder dat die daar bij is betrokken.

(!) Onderwijs in buitenland voorlopig gered

Credit where credit is due, en dat zeg ik dus niet alleen omdat het ‘mijn’ partij is – maar D66 maakt hier simpelweg het verschil voor Nederlands onderwijs in het buitenland. Ik hoef het verder ook niet uit te wijden: de krantenartikelen en inmiddels uitgebrachte nieuwsbrieven spreken voor zichzelf. Lees & juich!

De Volkskrant, 24 februari 2014:

Volkskrant 24 feb. 2014

Volkskrant 24 feb. 2014

 

Extra nieuwsbrief Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland), 24 februari 2014:

NOB-1

NOB-2

 

NOB-3

Actueel bericht website D66, 24 februari 2014:

Over de grens

Omdat het kabinet aanvankelijk van plan was te bezuinigen op onderwijs, dreigde het Nederlands onderwijs voor kinderen in het buitenland deels te verdwijnen. Hierdoor misten zij de aansluiting op het Nederlands onderwijs en de Nederlandse arbeidsmarkt als zij terug zouden keren. Met tweemaal €5 miljoen worden de Nederlandse scholen in het buitenland geholpen. Zo garanderen we het onderwijs aan ruim 10.000 Nederlandse kinderen buiten de landsgrenzen. Ook wordt 2 miljoen euro geïnvesteerd in het werven van internationale studenten voor het Nederlands onderwijs. Zo kunnen we nieuwe kansen pakken in Turkije, Zuid-Afrika en Latijns Amerika, maar ook werven voor het beroepsonderwijs in China. Van Meenen: “Nederlanders verdienen hun geld over de hele wereld. Dan moet ons onderwijs ook over de grens kijken. Ondernemende mensen moeten we belonen in plaats van het onderwijs voor hun kinderen op het spel te zetten. En omgekeerd zorgen we dat buitenlandse studenten de weg naar onze scholen vinden. Zo blijven we van elkaar leren.”

Het volledige nieuwsbericht is hier te lezen.

Primeur: fractieportefeuille voor NLers in buitenland!

In heel korte tijd zijn veel dingen gebeurd. Ten eerste het droeve nieuws dat niemand kan zijn ontgaan, namelijk dat Els Borst vorige week onder nog onopgehelderde omstandigheden is overleden. Een slag voor haar D66-familie, nog wel zo kort na een fantastisch congres in Amsterdam. Zelf zag ik haar actief aan het congres deelnemen. Een immens gemis. Zo u wilt, kunt u het condoleanceregister hier tekenen.

Er is ook goed nieuws – sterker nog: een primeur! Na de presentatie van het politiek manifest “Kapitale Connecties” (Engels: “Fortunate Connections”, www.kapitaleconnecties.nl) donderdag 6 februari jl. in Nieuwspoort heeft D66 als eerste politieke partij van Nederland aangekondigd een aparte portefeuille voor Nederlanders in het buitenland op te richten naast een aparte Regio Buitenland. Bent u Nederlander in het buitenland? Dan is bij D66 Sjoerd Sjoerdsma úw contactpersoon! (Twitter kan ook: @swsjoerdsma)
Deze portefeuille was één van m’n speerpunten tijdens m’n campagne in 2012 en ik ben heel blij dat D66 hier voor een parlementaire primeur zorgt. Daarnaast hoop ik dat ook andere partijen snel zullen volgen: het ontbreken van een aparte spreekbuis voor de kiezer vanuit het buitenland kan niet nu niet langer als onwetendheid worden afgedaan, maar als het moedwillig negeren van dit electoraat. PvdA, GroenLinks, CDA, VVD en andere partijen – laat van jullie horen!

Het politiek manifest behelst overigens meer aanbevelingen ten behoeve van de Nederlanders in het buitenland: u kunt het boek bestellen (Nederlands/Engels, hardcopy of e-version) via www.kapitaleconnecties.nl. Op 27 februari a.s. zal ik uitgebreid op die aanbevelingen ingaan tijdens m’n presentatie in de Netherland Club in New York – een thuiswedstrijd waarvoor ook hardcopy exemplaren zullen worden meegebracht. Dit jaar hoop ik op nog veel meer plaatsen in verschillende landen Nederlanders toe te mogen spreken. Zie hieronder en hier voor eerste Engelstalige en Nederlandstalige pers.

Aangezien ‘wij’ vanuit het buitenland niet voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen kunnen stemmen, gelden voor ons de verkiezingen van het Europees Parlement! Registeren kan tot en met 10 april a.s.: zie voor alle uitleg www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Gebruik uw stem!

Kapitale groet,

Eelco (@EelcoKeij)

DutchTimes_7feb2014(2)

In Memoriam Els Borst

Els Borst 1932-2014

‘Ze streed voor een menswaardig einde, wat haar waarschijnlijk zelf niet is gegund’.

In deze bewoordingen herdacht D66-senator Roger van Boxtel vandaag -met vele anderen, ook van vele andere politieke partijen- de afgelopen week overleden Els Borst, die succesvol had gevochten voor het legaliseren van euthanasie in Nederland. Haar tragische overlijden is nog niet opgehelderd en de klap is zeer hard aangekomen, ook binnen haar politieke familie.

Een gemis, een groot gemis. En wat een onrechtvaardig einde.

U kunt het condoleanceregister hier tekenen.

Berichtnavigatie

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.095 andere volgers